Noderīga informācija

LPKS dibināšana

15.08.2008 Drukāt

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību var dibināt ne mazāk kā piecas fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus, kā arī citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad sabiedrība tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

 

Kooperatīva organizēšana:

 • sagatavošanas sanāksme, kurā tiekas kooperatīva veidošanā ieinteresētās personas;
 • potenciālo biedru apzināšana;
 • mērķu izvirzīšana;
 • tirgus analīze;
 • dibināšanas līguma sagatavošana;
 • statūtu projekta izstrāde;
 • dibināšanas sapulces sasaukšana;
 • kooperatīvās sabiedrības reģistrēšana.

Kā kooperatīvās sabiedrības dibināšanas dokumenti ir uzskatāmi:

1.    dibināšanas līgums, kuru paraksta visi dibinātāji. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji noslēdz dibināšanas līgumu, kurā norādāma informācija par

 • dibinātājiem;
 • dibināmās kooperatīvās sabiedrības nosaukumu un juridisko adresi;
 • dibināmās kooperatīvās sabiedrības darbības mērķiem un uzdevumiem;
 • pamatkapitālu;
 • kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību un tiem dibinātāju pārstāvjiem, kuriem uzdots veikt ar sabiedrības dibināšanu saistītās darbības.

Dibināšanas līgumā var paredzēt arī citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem.

2.    statūti. Statūti ir galvenais tiesisko attiecību pamats starp biedriem un kooperatīvu, un tiem ir jābūt izstrādātiem pēc iespējas detalizēti. Daži kooperatīvi savos statūtos iestrādā būtiskākos Kooperatīvo sabiedrību likuma punktus ar domu, ka kooperatīva biedri likumu nelasa, taču ar statūtiem iepazīsies gan. Kooperatīvās sabiedrības statūtos jānorāda:

 • kooperatīvās sabiedrības nosaukums;
 • juridiskā adrese;
 • darbības mērķi un uzdevumi;
 • darbības termiņš (ja kooperatīvā sabiedrība izveidota uz noteiktu laiku);
 • biedru uzņemšanas, izstāšanās, izslēgšanas, kā arī balsstiesību iegūšanas vai zaudēšanas noteikumi, to tiesības un pienākumi;
 • informācija par valdi un padomi (ja tāda ir paredzēta);
 • informācija par pamatkapitālu, rezerves kapitālu citu kapitālu izveidošanas nosacījumiem;
 • informācija par pajām, iestāšanās maksu un biedra naudas lielumu un noteikšanas kārtību;
 • pārpalikuma sadales un zaudējumu segšanas kārtība;
 • kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība;
 • informācija par biedru kopsapulču organizatorisko pusi.

3.    dibināšanas sapulces protokols. Dibināšanas sapulci sasauc pēc tam, kad dibinātāji ir izpildījuši dibināšanas līgumā noteiktās saistības un izdarījuši nepieciešamos ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā. Dibināšanas sapulce apstiprina sapulces dalībnieku pilnvaras un kooperatīvās sabiedrības statūtus, ievēlē kooperatīvās sabiedrības pārvaldes un revīzijas institūcijas, apstiprina budžetu pirmajam saimnieciskās darbības gadam, lemj par citiem ar kooperatīvās sabiedrības darbības uzsākšanu saistītiem jautājumiem.

4.    bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu gadījumā, ka ja pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā, kā arī dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību gadījumā, ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums. Pamatkapitāla lielumu kooperatīvās sabiedrības reģistrēšanas brīdī nosaka ieguldīto paju vērtību summa.

Lai reģistrētu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcija vai dibināšanas sapulces pilnvarota persona 15 dienu laikā pēc dibināšanas sapulces iesniedz Uzņēmumu reģistram iepriekš uzskaitītos dokumentus, kvītis par valsts nodevas samaksu un reģistrācijas sludinājuma publikācijas samaksu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, notariāli apliecinātus parakstu paraugus, juridisko adresi apstiprinošu dokumentu un reģistrācijas pieteikumu.

Reģistrācijas pieteikumā jānorāda, ka sabiedrība:

 • ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
 • neražo lauksaimniecības produktus, bet var pārstrādāt biedru saražoto produkciju;
 • sniedz pakalpojumus sabiedrības biedriem.

Pirms kooperatīva dibināšanas aicinām padomāt par sekmīgas darbības priekšnosacījumiem:

 • jau sākotnēji jābūt skaidram, ko nākamajiem biedriem jābūt skaidrībai, ko tie vēlas sasniegt ar kooperatīva starpniecību un, vai tas būs iespējams pēc ekonomiskā izdevīguma principiem;
 • jānodrošina augsti kvalificētas kooperatīva vadība, pievēršot uzmanību zināšanām biznesa attīstības plānošanā;
 • regulāri jāorganizē kooperatīva biedru un darbinieku apmācība;
 • jārada biedru piederības sajūta kooperatīvam;
 • jānodrošina savlaicīga informācijas aprite.

Kur meklēt informāciju?