Noderīga informācija

LLKA pārstāvji darba grupās

30.04.2015
Darba grupas nosaukums Darba grupas mērķis LLKA pārstāvis Kontaktinfo
ZM Lauksaimniecības departamenta atbildībā esoša Sēklkopības darba grupa

Nodrošināt aktuālo ES dokumentu projektu izvērtēšanu un Latvijas interesēm atbilstošu viedokļu (pozīciju, instukciju) un priekšlikumu izstrādi, pilnveidotu Latvijas nacionālo tiesisko regulējumu u.tml.

LPKS "VAKS" agronome Zinta Jansone Z.Jansone, zinta.jansone@vaks.lv, 29299583
ZM Lauksaimniecības departamenta atbildībā esoša Mēslošanas līdzekļu darba grupa

Nodrošināt aktuālo ES dokumentu projektu izvērtēšanu un Latvijas interesēm atbilstošu viedokļu (pozīciju, instukciju) un priekšlikumu izstrādi, pilnveidotu Latvijas nacionālo tiesisko regulējumu u.tml.

LPKS "VAKS" agronome Zinta Jansone Z.Jansone, zinta.jansone@vaks.lv, 29299583
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) darba grupa „Laukaugi" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā LPKS „LATRAPS" agronome Līga Ruža; LPKS „VAKS" agronome Zinta Jansone L.Ruža, liga@latraps.lv, 299297190; Z.Jansone, zinta.jansone@vaks.lv, 29299583
VAAD darba grupa „Dārzeņi" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā KS „Mūsmāju dārzeņi" vadītāja Edīte Strazdiņa E.Strazdiņa, edite@musmajudarzeni.lv, 29155836
VAAD darba grupa „Augļu koki un ogulāji" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā LPKS "VTT-dārzi" biedre Dace Drošprāte D.Drošprāte, drosprate@inbox.lv, 28663620
VAAD darba grupa „Stādaudzētavas un meži" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā MPKS „L.V. Mežs” vadītājs Modris Kalvāns M.Kalvāns, modris.kalvans@lvmezs.lv, info@lvmezs.lv, 26559986
ZM Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) Konsultatīvā padome Nodrošināt lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbību atbilstoši EP Regulai (EK) Nr.1217/2009 LLKA valdes locekle un LPKS "Pienupīte" valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane M.Feldmane, zalieatvari@inbox.lv, 29488465
Pārtikas nozares padome Koordinēt ar pārtikas nozari saistītos jautājumus; nodrošināt pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšanu; veicināt pārtikas nozares attīstību, sekmējot tās konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū, kā arī pārtikas produktu eksportu.  LPKS "Piena ceļš" valdes priekšsēdētājs Raimonds Misa

 R.Misa, rmisa@pienacels.lv, 29295958

ZM Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome Veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauksaimniecības un lauku attīstību LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons I.Jansons, indulis.jansons@vaks.lv, 29438337
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pagaidu uzraudzības komitejas sastāvs Sniegt priekšlikumus Vadošajai iestādei par Programmas ietvaros finansējamo darbību izvēles kritērijiem; balstoties uz Vadošās iestādes iesniegtajiem dokumentiem, pārskatīt Programmas mērķu sasniegšanā gūtos panākumus; analizēt Programmas īstenošanas rezultātus LLKA valdes loceklis Sandris Bēča

S.Bēča, sandris@durbesgrauds.lv, 29453063

Zemkopības ministrijas organizēta traktortehnikas darba grupa

Risināt aktuālos jautājumus saistībā ar traktortehniku, kā arī ar lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniku un saskaņotu normatīvos aktus minētajā jomā.

LLKA pārstāvis Aigars Laurinovičs  A.Laurinovičs, aigars@latraps.com, 25440062