Noderīga informācija

LLKA pārstāvji darba grupās

30.04.2015
Darba grupas nosaukums Darba grupas mērķis LLKA pārstāvis Kontaktinfo
Valsts Lauku tīkla Sadarbības padome

Uzlabot Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna īstenošanu, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu, pārnesi un priekšlikumu izstrādi.

LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne L.Uzkalne, linda.uzkalne@llka.lv, 29118615
ZM Lauksaimniecības departamenta atbildībā esoša Sēklkopības darba grupa

Nodrošināt aktuālo ES dokumentu projektu izvērtēšanu un Latvijas interesēm atbilstošu viedokļu (pozīciju, instukciju) un priekšlikumu izstrādi, pilnveidotu Latvijas nacionālo tiesisko regulējumu u.tml.

KS "VAKS" komercdirektore un agronome Zinta Jansone Z.Jansone, zinta.jansone@vaks.lv, 29299583
ZM Lauksaimniecības departamenta atbildībā esoša Mēslošanas līdzekļu darba grupa

Nodrošināt aktuālo ES dokumentu projektu izvērtēšanu un Latvijas interesēm atbilstošu viedokļu (pozīciju, instukciju) un priekšlikumu izstrādi, pilnveidotu Latvijas nacionālo tiesisko regulējumu u.tml.

KS "VAKS" komercdirektore un agronome Zinta Jansone Z.Jansone, zinta.jansone@vaks.lv, 29299583
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) darba grupa „Laukaugi" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā

LPKS „LATRAPS" klientu vadības direktore, agronome-eksperte
Līga Ruža;

KS „VAKS" komercdirektore un agronome Zinta Jansone

L.Ruža, liga@latraps.lv, 299297190;

 

 

 

Z.Jansone, zinta.jansone@vaks.lv, 29299583

VAAD darba grupa „Dārzeņi" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā KS „Mūsmāju dārzeņi" valdes priekšsēdētājs Edgars Brakše E.Brakše, edgars@musmajudarzeni.lv, 29273117
VAAD darba grupa „Augļu koki un ogulāji" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā LPKS "VTT-dārzi" biedre Dace Drošprāte D.Drošprāte, drosprate@inbox.lv, 28663620
VAAD darba grupa „Stādaudzētavas un meži" Izvērtēt kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības (IAA) ieviešanai Latvijā

MPKS „L.V.Mežs” valdes priekšsēdētājs Modris Kalvāns

M.Kalvāns, modris.kalvans@lvmezs.lv, info@lvmezs.lv, 26559986
ZM Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) Konsultatīvā padome Nodrošināt lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbību atbilstoši EP Regulai (EK) Nr.1217/2009 LPKS "Pienupīte" valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane M.Feldmane, zalieatvari@inbox.lv, 29488465
Pārtikas nozares padome Koordinēt ar pārtikas nozari saistītos jautājumus; nodrošināt pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšanu; veicināt pārtikas nozares attīstību, sekmējot tās konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū, kā arī pārtikas produktu eksportu. LPKS "Straupe" valdes priekšsēdētājs Imants Balodis

I.Balodis, valde@straupespiens.lv, 29195496

ZM Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome Veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauksaimniecības un lauku attīstību LLKA valdes priekšsēdētājs un KS "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons I.Jansons, indulis.jansons@vaks.lv, 29438337
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pagaidu uzraudzības komitejas sastāvs Sniegt priekšlikumus Vadošajai iestādei par Programmas ietvaros finansējamo darbību izvēles kritērijiem; balstoties uz Vadošās iestādes iesniegtajiem dokumentiem, pārskatīt Programmas mērķu sasniegšanā gūtos panākumus; analizēt Programmas īstenošanas rezultātus LLKA valdes loceklis un LPKS "Durbes grauds" valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča

S.Bēča, sandris@durbesgrauds.lv, 29453063

Zemkopības ministrijas organizēta traktortehnikas darba grupa

Risināt aktuālos jautājumus saistībā ar traktortehniku, kā arī ar lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniku un saskaņotu normatīvos aktus minētajā jomā

LLKA pārstāvis Alvis Vītols

A.Vītols, birojs@llka.lv, 27808580

Nacionālā piena padome

Atbalstīt un piedalīties spēcīgas piensaimniecības nozares izveidē Latvijā, kā arī iesaistīties nozares attīstības procesu sakārtošanā, kuru vadlīnijas ir noteikusi Starptautiskā piensaimnieku federācija (IDF).

LPKS "Pienupīte" valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane

M.Feldmane, zalieatvari@inbox.lv, 29488465

ZM Tematiskā darba grupa KOOPERĀCIJA (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos 

 

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons;

LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Kiserovska;

LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne

I.Jansons, indulis.jansons@vaks.lv, 29438337

 

A.Kiserovska, aija.kiserovska@inbox.lv, 29489812

 

L.Uzkalne, linda.uzkalne@llka.lv, 29118615

ZM Tematiskā darba grupa BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos  LLKA valdes loceklis Jānis Razminovičs J.Razminovičs, mara.m@sveiks.lv, 29424737
ZM Tematiskā darba grupa JAUNIE LAUKSAIMNIEKI (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos  LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Kiserovska A.Kiserovska, aija.kiserovska@inbox.lv, 29489812
ZM Tematiskā darba grupa LAUKU TELPA (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos

LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Kiserovska

LLKA valdes locekle un LPKS "Kuldīgas labumi" valdes priekšsēdētāja Gunita Šternberga

LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne

A.Kiserovska, aija.kiserovska@inbox.lv, 29489812

 

 

G.Šternberga, kuldigaslabumi@kuldiga.lv, 25473680

 

 

L.Uzkalne, linda.uzkalne@llka.lv, 29118615

ZM Tematiskā darba grupa INVESTĪCIJAS (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons;

 

LLKA valdes loceklis Sandris Bēča;

 

LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne

I.Jansons, indulis.jansons@vaks.lv, 29438337

 

 

S.Bēča, sandris@durbesgrauds.lv, 29453063

 

 

L.Uzkalne, linda.uzkalne@llka.lv, 29118615

ZM Tematiskā darba grupa TIEŠIE MAKSĀJUMI (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos LLKA valdes loceklis Sandris Bēča S.Bēča, sandris@durbesgrauds.lv, 29453063
ZM Tematiskā darba grupa VIDE UN KLIMATS (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos LLKA valdes loceklis M.Neibergs M.Neibergs, martins.neibergs@gmail.com, 29466765
ZM Tematiskā darba grupa PĀRTIKA (nākamā plānošanas perioda ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošana) Izstrādāt vadlīnijas un nosacījumus ES Kopējās lauksaimniecības politikas dokumentos

LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Kiserovska

LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne

A.Kiserovska, aija.kiserovska@inbox.lv, 29489812

 

L.Uzkalne, linda.uzkalne@llka.lv, 29118615

ZM darba grupa par likumdošanas sagatavošanu par negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizliegumu Sniegt priekšlikumus jautājumos par negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizliegumu LPKS "Straupe" tirdzniecības vadītājs Ivo Apenītis I.Apenītis, tirdznieciba@straupespiens.lv, 26678536
Nacionālās enerģētikas un klimata padome Rosināt koordinētus priekšlikumus valsts ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas mērķiem un pasākumiem 2030.gadam un pēc tam nolūkā nodrošināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti 2050.gadā, sekmēt tādas valsts enerģētikas un klimata politikas veidošanu un tiesiskā regulējuma attīstību, kas veicina resursu diversifikāciju, to pašpietiekamību un efektīvu izmantošanu Latvijā. LPKS "LATRAPS" valdes priekšsēdētājs Edgars Ruža

E.Ruža, edgars@latraps.com, 26596492

Latvijas Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam Pagaidu uzraudzības komiteja Komiteja ir koleģiāla institūcija, kas
izveidota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma regulai, ar
ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm
jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku 111.pantu, lai pārraudzītu
KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas gaitu.

LLKA valdes loceklis Sandris Bēča;

 

aizvieto: LLKA valdes locekle Mārīte Ķikure

S.Bēča, sandris@durbesgrauds.lv, 29453063

 

 

M.Ķikure, saimnieks55@inbox.lv, 26161627

Projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu  pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” asociēto  organizāciju darba grupa Nodrošināt efektīvu informācijas apriti par projekta ieviešanu un rezultātu pielietojamību, kā arī celt projekta mērķa grupu zināšanas par ilgtspējīgu augsnes pārvaldību Latvijā. KS "VAKS" agronoms Māris Korņējevs M.Korņējevs, maris.kornejevs@vaks.lv, 26677531