Par Biedrību

Par biedrību

LLKA darbības vēsture

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir dibināta 2002.gadā. LLKA ir biedrība, kas apvieno LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras sniedz pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, bet pašas nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu. 2012.gadā kooperācijas kustība aizsākās arī mežsaimniecības nozarē, tāpēc LLKA biedru sarakstu ir papildinājušas arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS). Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu MPKS ir meža īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz mežsaimniecības un mežsaimnieciskās produkcijas realizācijas pakalpojumus, bet nenodarbojas ar mežsaimnieciskās produkcijas ražošanu. Pašreiz LLKA apvieno 50 LPKS un MPKS. Kopš 2010.gada LPKS un MPKS atbilstību izvērtē LLKA, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšanu, kura šā uzdevuma izpildē ir Zemkopības ministrijas padotībā.

LLKA mērķi

 • labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas attīstībai Latvijā;
 • lauksaimnieku un mežsaimnieku stabilitāte, modernizācija un veiksmīga integrācija Eiropas Savienībā;
 • lauksaimnieku un mežsaimnieku un pārējās sabiedrības izpratnes veidošana par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Galvenās LLKA aktivitātes

 • biedru interešu pārstāvēšana un lobēšana valsts institūcijās;
 • kooperācijas idejas popularizēšana lauksaimnieku un mežsaimnieku sabiedrībā;
 • pārējās sabiedrības informēšana par kooperācijas attīstību;
 • konsultāciju sniegšana saviem biedriem;
 • savu biedru apmācību organizēšana;
 • pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
 • informatīvu un izglītojošu pasākumu par aktualitātēm lauksaimniecībā, lauku attīstībā un mežsaimniecībā organizēšana;
 • sadarbība un priekšlikumu sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām institūcijām un privātpersonām. LLKA ir viens no galvenajiem Zemkopības ministrijas sadarbības partneriem lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā.

LLKA biedri strādā atbilstoši 2010.gada 16.septembrī apstiprinātajam (grozījumi veikti ar 2016.gada 26.maija LLKA valdes sēdes nr.3 lēmumu)  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību ētikas kodeksam.