Projekti

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

15.03.2021
Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

Projekta mērķis

Izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus.

Projekta apraksts

Zināšanu pārnese un inovāciju veicināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos.
Lauku saimniecību dzīvotspējas un visu lauksaimniecības veidu konkurētspējas uzlabošana visos reģionos un inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu veicināšana, īpaši uzlabojot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicinot lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu, jo īpaši, lai pastiprinātu dalību tirgū un virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās darbības dažādošanu.
Ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas ekosistēmas atjaunošana, saglabāšana un uzlabošana: palielinot enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē; samazinot siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas lauksaimniecībā; veicinot oglekļa uzglabāšanu un piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Loģistikas asociācija

Projekta darbības laiks

23.07.2019.-30.12.2022.

Projekta budžets

495 000,00 EUR