Biežāk uzdotie jautājumi

Vai kooperatīvā sabiedrība statūtos drīkst paredzēt, ka valdes priekšsēdētāju ievēl valdes locekļi no sava vidus?

Kooperatīvā sabiedrība statūtos drīkst paredzēt, ka valdes priekšsēdētāju ievēlē valdes locekļi no sava vidus.

(Atbildi sagatavoja Ilona Mežale - LR Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas vadītāja)

Kādā veidā jāsasauc kooperatīvās sabiedrības atkārtota kopsapulce gadījumā, ja biedru kopsapulcē nav kvoruma?

Kooperatīvo sabiedrību likuma 41.panta 5.daļa nosaka, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās — pilnvaroto ievēlēšanas sapulce nav tiesīga, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās — pilnvaroto ievēlēšanas sapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita. Vai tas nozīmē, ka atkārtota biedru sapulce var tikt noturēta arī tajā pašā dienā, kad bija paredzēta parastā kārtībā organizētā biedru sapulce? Piemēram, pēc divām stundām (iepriekš visiem biedriem izziņojot elektroniskā veidā (kooperatīva statūtos ir noteikts, ka biedru sapulces tiek izziņotas elektroniski))? Vai LR Uzņēmumu reģistrs ņems vērā izmaiņas, kas tiks pielemtas šādi organizētā atkārotā kooperatīva biedru sapulcē?
 
Kooperatīvo sabiedrību likuma 41.panta piektajā daļā ir noteikts, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās — pilnvaroto ievēlēšanas sapulce nav tiesīga, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās — pilnvaroto ievēlēšanas sapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita. Tātad gadījumā, ja biedru kopsapulcei nav tiesību pieņemt lēmumu kvoruma trūkuma dēļ, tad valdei 10 dienu laikā ir no jauna jāsasauc biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību. Normā minētie vārdi „no jauna” norāda uz to, ka visa sasaukšanas procedūra ir jāatkārto pēc tam, kad ir konstatēts kvoruma trūkums. Ja atkārtotā kopsapulce ir sasaukta, ievērojot sapulces sasaukšanas procedūru, tad, tā arī var notikt šo desmit dienu laikā. Proti, pēc nenotikušas sapulces valdei ir jānosūta jauns paziņojums par atkārtotās sapulces sasaukšanu. Papildus jau skaidrojumā minētajam internetā Uzņēmumu reģistra oficiālajā mājas lapā ir pieejami Galvenā valsts notāra pieņemtie lēmumi, t.sk. lietās, kur pastāv strīds par kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulču sasaukšanu, kuros arī ir skaidrojums par Kooperatīvo sabiedrību likuma 41.panta piektās daļas piemērošanu, piemēram:

(Atbildi sagatavoja Silga Ozoliņa - LR Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte)

Vai kooperatīvās sabiedrības statūtos jānorāda tās darbības veids atbilstoši NACE klasifikatoram?

Likuma „Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” 13.pantā bija noteikts, ka statūtos jānorāda kooperatīvās sabiedrības darbības priekšmets, veids un mērķi, taču minētais likums zaudēja spēku pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad stājās spēkā Kooperatīvo sabiedrību likums. Atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktam kooperatīvās sabiedrības statūtos jānorāda kooperatīvās sabiedrības darbības mērķi un uzdevumi, bet ne darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Tātad kooperatīvās sabiedrības statūtos var norādīt sabiedrības darbības veidus, taču tā nav obligāta prasība.
 
(Atbildi sagatavoja Silga Ozoliņa - LR Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte)

Kurām personām kooperatīvajā sabiedrībā ir pārstāvības tiesības starplaikā starp jaunās valdes ievēlēšanu biedru sapulcē (biedru sapulces norises datumu) un LR Uzņēmumu reģistra lēmuma pieņemšanas datumu? Vai šajā starplaikā vēl darbojas vecā valde vai juridiski spēkā ir jaunais valdes sastāvs?

Kooperatīvo sabiedrību likuma 41.panta trešajā daļā noteikts, ka biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo biedru balsu vairākumu. No minētajām normām izriet, ka valdes locekļi ir ievēlēti ar brīdi, kad biedri ir pieņēmuši šādu lēmumu, nevis ar brīdi, kad šīs ziņas tiek reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā vai uzņēmumu reģistrā.

(Atbildi sagatavoja Indra Aužule - LR Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece)

Kāds ir maksimālais paju izmaksas termiņš, kādu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība savos statūtos var paredzēt, ņemot vērā 23.panta 4.daļas nosacījumus?

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 23.panta ceturto daļu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – Sabiedrība) biedram izstājoties no Sabiedrības pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā. Kooperatīvo sabiedrību likumā nav noteikts konkrēts termiņš paju izmaksai, tādējādi likumdevējs devis Sabiedrībai rīcības brīvību termiņa noteikšanā. Tāpat saskaņā ar  Kooperatīvo sabiedrību likuma 23.panta ceturto daļu, ja biedra paju vērtība pārsniedz 10 procentus no Sabiedrības pamatkapitāla, Sabiedrības statūtos atmaksas termiņu var pagarināt līdz trim gadiem, paredzot, ka atmaksa veicama vienmērīgi pa gadiem. Tādējādi maksimālais paju izmaksu termiņš būs Sabiedrības statūtos noteiktais. Bet, ja paju vērtība pārsniedz 10 procentus no Sabiedrības pamatkapitāla, tad statūtos noteikto termiņu var pagarināt vēl par trīs gadiem.
 
(Atbildi sagatavoja Līva Rozentāle - LR Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte)

Kā LPKS var pārveidot un reģistrēt komercreģistrā kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību?

Kooperatīvo sabiedrību likuma 13. panta pirmās daļas 14. punktā  noteiks, ka kooperatīvās sabiedrības statūtos norādāmas arī ziņas par kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtību. Saskaņā ar šā likuma 39. panta otrās daļas 7. punktu biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ir tiesības izlemt arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības reorganizāciju. Savukārt šā likuma 41. panta ceturtajā daļā noteikts, ka, lai pieņemtu lēmumu par kooperatīvās sabiedrības reorganizāciju, nepieciešams divu trešdaļu klātesošo biedru balsu vairākums.

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 22. pantā noteikts, ka kooperatīvo sabiedrību var pārveidot par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13. panta otrās daļas noteikumus. Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Tos paraksta iegūstošās sabiedrības valde. Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj biedru kopsapulces lēmumu. Savukārt saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 13. panta otro daļu kooperatīvās sabiedrības pārveidošana izdarāma kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340.-343., 345. — 347. pants, 348. panta trešā un ceturtā daļa, 349. panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351. panta pirmā daļa, 352., 357., 358. pants un 360. panta pirmā daļa. Ņemot vērā iepriekš minēto, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību var pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 13. panta otro daļā un kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēto kārtību. Vēršam uzmanību, ka pēc līdzības var skatīt arī Reģistra mājas lapā esošo informāciju par „Individuālo uzņēmumu, zemnieka, zvejnieka saimniecību pārveidošana par SIA”: http://www.ur.gov.lv/komercregistrs.html, jo saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 17. panta astoto daļu arī šiem tiesību subjektiem pārveidošanai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro 13. panta otrās daļas noteikumus. Reģistra mājas lapā norādītajā informācijā „uzņēmuma īpašnieks” attiecīgi jāaizstāj ar kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulci, (pilnvaroto sapulci) vai paraksttiesīgajām personām. Respektīvi, ja Komerclikums nosaka lēmumu pieņemšanu, tad to veic biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), bet visas izpildu darbības veic, t. sk. iesniedz un paraksta dokumentus Reģistrā, kooperatīvās sabiedrības valde.

(Atbildi sagatavoja Aivars Latkovskis - LR Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults)

Biežāk uzdotie jautājumi

Notikumu kalendārs