Aktualitātes

Latvijas Vēstnesī izsludināti Ministru kabineta noteikumi Nr.77 par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu

03.02.2016 Drukāt
Latvijas Vēstnesī izsludināti Ministru kabineta noteikumi Nr.77 par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu

Latvijas Vēstnesī ir izsludināti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu", taču  lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtešana saskaņā ar šiem noteikumiem notiks tikai, sākot no 2017.gada.

MK noteikumi precizē personas, kas nav sabiedrības biedri šo noteikumu izpratnē, nosakot, ka tās ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras ir saņēmušas no sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumus un preces, kas nepieciešamas lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai, vai no kurām sabiedrība ir iepirkusi lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkciju kopīgai realizācijai tirgū, bet kuras nav attiecīgās sabiedrības biedri. Tāpat noteikumi ir papildināts ar vispārēju normu, kas nosaka, ka zemnieku saimniecība un tās īpašnieks uzskatāmi par vienu sabiedrības biedru. Šāda norma nepieciešama, lai novērtu situācijas, kad viena un tā pati persona sabiedrībā biedra statusā iesaistās gan kā zemnieku saimniecības īpašnieks, gan kā privātpersona – lauksaimnieks, tā mākslīgi veidojot kritēriju izpildi, un vienlaikus privātpersona lauksaimnieks primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanai izmanto savas zemnieku saimniecības resursus.

MK noteikumi papildināti kritērijiem, kas attiecināmi uz tehnikas pakalpojumu sabiedrībām, paredzot, ka tehnikas pakalpojumu sabiedrībā minimālais biedru skaits ir pieci.

Noteikumi precizē kritēriju par saistīto personu, nosakot, ka saistītās personas tiek izvērtētas, ņemot vērā sabiedrības lauksaimniecības un mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrības biediem. Noteikumi paredz, ka saistīto personu skaits, ar kurām sabiedrībai ir lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums, nav lielāks par 30 procentiem no sabiedrības biedru kopējā skaita. Par saistītu tiek atzīta persona, 1) kurai pieder attiecīgā zemnieku saimniecība vai kapitāla daļas kādā no kapitālsabiedrībām, vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtības, ja tā ir fiziskas personas radinieks līdz pirmajai pakāpei vai laulātais, 2) kurai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme kapitālsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā (persona ir pārvaldnieks, padomes vai valdes loceklis), ja tā ir zemnieku saimniecības īpašnieka radinieks līdz pirmajai pakāpei vai laulātais, 3) kura ir cita sabiedrība, kurā attiecīgais dibinātājs, dalībnieks, valdes vai padomes loceklis ir valdes vai padomes loceklis. Kritērijs jāprecizē, jo uz lauksaimniecība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām nevar pilnībā attiecināt Komerclikumā noteikto normu attiecībā uz saistītām personām. Kritērijs ir paredzēts, lai nepieļautu situācijas, kad sabiedrībā ir vairāki biedri, kas ir saistītas personas un kas ar sabiedrības starpniecību veic savstarpējus darījumus, tā veidojot mākslīgu kooperāciju un kritēriju izpildi valsts piedāvāto labumu gūšanai. Situācijās, kad kooperatīvās sabiedrības vidū ir vairākas saistīto personu grupas, saistīto personu īpatsvaru nosaka katrai saistīto personu grupai atsevišķi, nesummējot katras grupas personu skaitu. Savukārt, ja vienas saistītās grupas vidū ir persona, kas ir saistīta arī ar citu saistīto personu grupu, piemēram vairāku saistīto grupu konkrētas personas savā starpā ir saistītas kā zemnieku saimniecības vai sabiedrības līdzīpašnieki, tad saistīto personu īpatsvara noteikšanai šīs konkrētās savstarpēji saistītās personas tiks pieskaitītas konkrētajai saistīto personu grupai.

Ņemot vērā mežsaimniecības nozares specifiku, MK noteikumos precizēts kritērijs, ka mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 60 procentiem no sabiedrības kopējā mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma un ka sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 60 procentus no sabiedrības mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma.

Noteikumos paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, lai noteikumos noteiktās normas dokumentus izvērtēšanā tiktu piemērotas par 2016.saimnieciskā pārskata gadu. Lai sabiedrības laikus iepazītos ar regulējuma izmaiņām un 2016.saimnieciskā gada darbību nodrošinātu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, tika panākts, ka MK noteikumi ir pieņemti 2016.gada sākumā. 

MK noteikumus Nr.77 var atrast šeit.