Aktualitātes

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase konsultantiem pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

07.07.2015 Drukāt
Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase konsultantiem pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

Tiek izsludināta konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlase Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” no 2015.gada 3.jūlija līdz 2015.gada 17.jūlijam.

Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju pasākumā piesaista, lai atbalsta pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavotu projekta iesniegumu.

Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs:

 • sadarbībā ar atbalsta pretendentu sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, vai konsultē par iesnieguma sagatavošanu;
 • konsultē atbalsta pretendentu par darījumdarības plāna uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
 • konsultē par darījumdarbības plānā iekļauto aktivitāšu īstenošanu;
 • uzrauga darījumdarbības plāna ieviešanas gaitu līdz tā pilnīgai īstenošanai, tostarp reizi gadā veic grāmatvedības datu pārbaudi saskaņā ar darījumdarbības plānu;
 • veic šo noteikumos minēto ieguldījumu kontroli;
 • darījumdarbības plāna ietvaros pārbauda atbalsta pretendenta sadarbības partneru atbilstību.

Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

 • iesniegumu (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.292 3. pielikums);
 • darbinieku - konsultantu sarakstu (MK noteikumu Nr.292 4. pielikums);
 • konsultantu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • dokumentus, kas apliecina šo MK noteikumu Nr.292  29.4. apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi (tai skaitā var būt lauksaimniecības nozarē izstrādāto un uzraudzīto projektu saraksts).

Lauku atbalsta dienests apstiprinātajā konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sarakstā norāda konsultāciju pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Sarakstu ievieto Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • Uzņēmumu reģistrā reģistrēts kā juridiska persona;
 • konsultantiem, kuri sniedz konsultāciju pakalpojumu lauksaimniekiem, ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vadīšanā vai komercdarbībā;
 • starp konsultantiem ir vismaz viens ekonomists vai finansists, kā arī speciālists jomā, kurā tiek īstenots darījumdarbības plāns. Jomas speciālists var būt attiecīgi agronoms – graudkopībā, zootehniķis – lopkopībā vai cits jomai atbilstošs speciālists;
 • vismaz divu gadu darba pieredze konsultāciju sniegšanā un projektu izstrādē publiskā finansējuma piesaistei lauksaimniecības nozarē;
 • nav komerciālas intereses par lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu (nav attiecināms uz atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām).

Sīkāka informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.