Aktualitātes

Atbilstīgām LPKS Lauku atbalsta dienestā no 2015. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim jāpiesakās atbalstam daļējai kredītprocentu dzēšanai

13.10.2015 Drukāt
Atbilstīgām LPKS Lauku atbalsta dienestā no 2015. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim jāpiesakās atbalstam daļējai kredītprocentu dzēšanai

Atbilstīgām LPKS Lauku atbalsta dienestā no 2015. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim jāpiesakās atbalstam daļējai kredītprocentu dzēšanai. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas. Atbalsts paredzēts par laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim samaksātajiem kredītprocentiem.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai atbalstu piešķir:

 • jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternas un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, jaunu vai pārbūvējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei paredzēta ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai;
 • īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai.

Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga, kā arī īstermiņa aizdevuma vai faktoringa procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī īstermiņa aizdevumam vai faktoringam vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro.

Šo atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

 • traktortehnikas, tās piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei;
 • aizdevumiem, ko izsniedzis aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas vai parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai / nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā / nav publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnes parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju sarakstā / nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 25.2.1. un 25.2.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem / aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"", vai akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija" un kas saistīti ar investīciju kreditēšanas programmām / aizdevumiem, kas pārņemti no aizdevēja, kurš nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanai / autotransportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, to piekabju, puspiekabju un aprīkojuma iegādei.

Lai saņemtu šo noteikumu ilgtermiņa kredītu kredītprocentu daļējas dzēšanas atbalstu, kooperatīvā sabiedrība Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • iesniegumu (3. pielikums);
 • kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;
 • grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;
 • kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi;
 • kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu (3. pielikuma 3. daļa) – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopsavilkumu (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkumu);
 • īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par kravas autotransportu un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā pēc būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve;
 • pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;
 • aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta, – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota pārbūve, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

Lai saņemtu šo noteikumu īstermiņa kredītu kredītprocentu daļējas dzēšanas atbalstu, kooperatīvā sabiedrība Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • iesniegumu (4. pielikums);
 • kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;
 • grozītā kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai faktoringa līguma nosacījumi;
 • kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi;
 • kooperatīvās sabiedrības valdes izziņu par īstermiņa aizdevuma izmantošanas mērķi;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (veidlapa).

Sīkāka informācija pieejama 2015.gasa 3.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" III sadaļā.