Aktualitātes

Aktīvo iedzīvotāju fondā projektu finansējums nesasniedz izvirzītos mērķus

23.03.2021 Drukāt
Aktīvo iedzīvotāju fondā projektu finansējums nesasniedz izvirzītos mērķus

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) uzskata, ka, izslēdzot nevalstiskās organizācijas no projektu konkursiem, netiek sasniegts viens no Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) mērķiem - pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana, kā arī tiek diskriminētas nevalstiskās organizācijas, kuru biedri ir juridiskās personas. LLKA un LOSP aicina AIF paplašināt atbalsta saņēmēju loku nevalstisko organizāciju aktivitāšu atbalsta programmās, prioritāri izvērtējot projektu mērķu un aktivitāšu atbilstību programmas nosacījumiem un nevalstisko organizāciju darbību pēc būtības, nevis formāli vērtējot projekta iesniedzēju biedru profilu.

Ņemot vērā apstiprinātos AIF kritērijus, šobrīd no dalības projektu konkursos tiek izslēgtas nevalstiskās organizācijas, kuru biedri ir juridiskas personas (piemēram, citas biedrības vai kooperatīvās sabiedrības), jo tiek pieņemts, ka tās pārstāv tikai savus biedrus. Līdz ar to jāsecina, ka atbilstības vērtēšanai tiek pieiets formāli, neskatoties uz to, ka biedrību darbība ir daudz plašāka un nodrošina līdzdalību nozaru politikas veidošanā.

Jāuzsver, ka neatkarīgi no biedru profila gan LOSP, gan LLKA darbība ir vērsta plašāk – to mērķis ir veicināt lauksaimniecības un lauku reģionu attīstību, tādējādi ceļot lauku iedzīvotāju labklājību. Organizāciju ikdienas darbā tiek veidota starpvalstu sadarbība gan lauksaimnieku, gan kooperatīvu, gan arī nevalstisku organizāciju līmenī. Tādējādi abu organizāciju īstenotie projekti regulāri sasniedz tādus mērķus kā kapacitātes un ilgtspējas celšana, kā arī reģionālās un starpvalstu sadarbības veicināšana.

Tomēr, par spīti LLKA un LOSP ilggadējai pieredzei veiksmīgā, uz lauku attīstību vērstu projektu realizēšanā, patreiz šīs organizācijas nevar pretendēt uz AIF piedāvātajiem grantiem, jo to biedru profils pēc definīcijas neatbilst AIF noteiktajiem standartiem. Līdz ar to, neatkarīgi no tā, kāds būtu potenciālā projekta mērķis un īstenojamās aktivitātes, neviena no minētajām organizācijām nevar apgūt AIF piedāvātos grantus.

Tāpat jāpiebilst ka kooperācija ir lielisks pamats pilsoniskas sabiedrības potenciāla celšanai, jo kooperatīvās sabiedrības tiek uzskatītas ne tikai par ekonomisku, bet arī sabiedrisku organizāciju, kuras ietvaros tās biedrs var realizēt gan savas ekonomiskās, gan pilsoniskās tiesības. Turklāt, pieredzējušu lauksaimnieku un kooperatīvu vadītāju zināšanas jau tikušas izmantotas tādos LLKA projektos, kā „Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” (Latvijas vides aizsardzības fonds), kura laikā ar lauksaimniecību saistīto profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi tika izglītoti par vides un dabas resursu atbildīgu izmantošanu. Šādu projektu īstenošana pierāda, ka, izmantojot LLKA un LOSP piedāvāto platformu, ne vienmēr īstenotie projekti ir vērsti tikai uz komercdarbības attīstību, bet bieži vien arī daudz plašāku tēmu apspriešanu sabiedriskā līmenī. Tieši tādēļ LLKA un LOSP uzskata, ka, izvērtējot sagatavoto projektu kvalitāti, AIF fondu administrētājiem būtu jāvērtē tā saturs un mērķis, nevis iesniedzēja darbības forma.