KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.1.Kreditoru aizsardzība

KSL paredz, ka pēc tam, kad veikts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā par KS likvidāciju, Uzņēmumu reģistrs izsludina attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Likvidatoram ir arī pienākums paziņot par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem KS kreditoriem, aicinot tos pieteikt savus prasījumus triju mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja biedru kopsapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par KS darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru pieteikšanās termiņš. Ja kāds kreditors nepiesaka savu prasījumu vai arī nokavē prasījuma pieteikšanas termiņu, kreditors nezaudē savu prasījuma tiesību. Arī tiesu praksē[1] atzīts, ka zināmo kreditoru tiesību apjoms nepārgrozās atkarībā no tā, vai viņi savu prasījumu likvidatoram ir pieteikuši vai nav. Līdz ar to šāds paziņojums un kreditoru pieteikšanās termiņš primāri vērts uz nezināmo kreditoru interešu aizsardzību vai arī uz tādām situācijām, kur starp kreditoru un KS varētu pastāvēt domstarpības par kreditora prasības apjomu. Piemēram, kreditoram vajadzētu pieteikt prasījumu, kas radies kāda KS darbinieka rīcības rezultātā, par kuru KS valde vai likvidators nav informēts. Šādā gadījumā kreditoram būtu jāpiesaka savas prasījums.

Likvidāciju veic likvidators, kuram ir pienākums apmierināt likvidējamās KS kreditoru prasījumus. Likvidatoram ir visas valdes un padomes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi. Likvidatora atbildībai piemēro valdes un padomes atbildības regulējumu. Ja likvidators nav ievērojis KSL noteikto likvidācijas kārtību un savas vainas dēļ aizskāris likvidējamās KS kreditoru tiesības, tas ir atbildīgs par kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem. Piemēram, ja likvidācijas ietvaros likvidējamā KS nav norēķinājusies ar zināmu kreditoru, likvidators ir atbildīgs par to. Līdz ar to aizskartie kreditori ir tiesīgi civilprocesuālā kārtībā piedzīt viņiem nodarīto zaudējumu atlīdzību no likvidatora.

 

Piezīme:
Ja likvidācijas gaitā likvidators atklāj, ka likvidējamās KS mantas nepietiek, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, likvidatoram ir pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu likumā noteiktajā kārtībā. Par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu paredzēta administratīvā atbildība[2].

 

KS iegūst tiesību subjekta statusu ar ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Ar attiecīgu Uzņēmu reģistra lēmumu KS zaudē tiesību subjekta statusu Ja KS ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra žurnāla KS neatgriezeniski zaudē savu tiesību subjekta statusu. Šādas KS darbība vairs nav atjaunojama, un šīs kapitālsabiedrības kreditoriem nav iespēju vērst prasījumus pret neeksistējošu subjektu.

 

[1] Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2017.gada 18.maija spriedums lietā SKC-54/2017. (skatīts 18.10.2019.)

[2] Skat. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.35pantā (spēkā līdz 01.01.2020.)