LLKA Statūti

LLKA statūti

LLKA Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums un vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība), saīsināti – LLKA.

1.2. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir biedrība, kas uz brīvprātības pamata apvieno lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvās sabiedrības, kuras darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumu.

1.3. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija savā darbībā ir politiski neatkarīga.

1.4. Biedrība darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības likumiem, kā arī šiem statūtiem.

1.5. Biedrības darbības termiņš nav ierobežots.

1.6. Biedrība neatbild par savu biedru juridiskām saistībām, biedri neatbild par biedrības juridiskajām saistībām. Valsts neatbild par biedrības saistībām, biedrība neatbild par valsts saistībām.

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku un meža īpašnieku kooperācijas attīstībai Latvijā;

2.1.2. veicināt labvēlīgas vides radīšanu lauksaimnieku un meža īpašnieku ilgtermiņa stabilitātes un attīstības nodrošināšanai;

2.1.3. veicināt lauksaimnieku, meža īpašnieku un pārējās sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

3.nodaļa. Darbības uzdevumi un to veikšanas metodes

3.1. Biedru interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana.

3.2. Lauksaimniecības un lauku ekonomisko procesu analizēšana.

3.3. Kooperācijas ideju popularizēšana lauksaimnieku un meža īpašnieku sabiedrībā.

3.4. Sadarbība un priekšlikumu sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām institūcijām un privātpersonām.

3.5. Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām.

3.6. Sabiedrības informēšana par kooperācijas attīstību.

3.7. Konsultāciju sniegšana saviem biedriem.

3.8. Savu biedru apmācība.

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

5.1. Biedrībā var iestāties lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvās sabiedrības, kuras darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un/ vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumu, kā arī kuras apņemas pildīt šajos statūtos minētos noteikumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes lēmumu iesniedz apstiprināšanai tuvākajā Biedru sapulcē. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei, kurā plānots izskatīt valdes lēmumu. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.5.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu par iepriekšējo taksācijas gadu;

5.5.2. biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.5.3. biedrs nepilda, savus pienākumu un uzņemtās saistības;

5.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes lēmumu iesniedz apstiprināšanai tuvākajā Biedru sapulcē.

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.4. vēlēt un tikt ievēlētam par LLKA valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, revidentu;

6.1.5. uz LLKA valdes priekšsēdētāja amatu var kandidēt LLKA biedri, kuri sastāv organizācijā ne mazāk kā vienu gadu;

6.1.6. izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņot Biedrības valdei.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. Biedru sapulces noteiktajā kārtībā maksāt iestāšanās un biedra naudu, ja Biedrības biedrs noteiktajā kārtībā nav samaksājis biedru naudu vai nav izpildījis citas saistības pret Biedrību, tad biedram tiek uz laiku līdz saistību nokārtošanai atņemtas balss tiesības;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības Biedru sapulce.

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē piedalās biedra rakstiski deleģētais pārstāvis pastāvīgam darbam Biedrībā. Gadījumā, ja biedra deleģētais pārstāvis objektīvu iemeslu dēļ Biedru sapulcē nepiedalās, tā vietā var tikt pilnvarots cits biedra pārstāvis. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru sapulcē, izdodama rakstveidā.

8.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

8.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.5. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā vienu nedēļu, pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulcei ir tiesības:

8.8.8. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.

8.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no deviņiem valdes locekļiem.

9.2. Valdi izvirza Biedrības biedri un ievēl Biedru sapulce. Uz Biedrības valdes amatu drīkst izvirzīt tikai Biedrības biedru biedrus, valdes vai padomes locekļus vai to pilnvarotās personas. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš, nepieciešamības gadījumā, aizvieto valdes priekšsēdētāju un izpilda tā funkcijas.

9.3. Valdes priekšsēdētāju, valdes priekšsēdētāja vietnieku un valdi ievēl uz trijiem gadiem. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.

9.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv Biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar vēl diviem.

9.6. Valde nodrošina Biedru sapulces lēmuma izpildi.

9.7. Valde lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu.

9.8 Valde lemj par struktūrvienību izveidošanu vai likvidēšanu.

9.9. Valde realizē Biedrības īpašuma pārvaldi.

9.10. Valde lemj par Biedrības biedru naudas apjomu.

9.11.Valde pieņem darbā vai atbrīvo no darba Biedrības algotus darbiniekus.

9.12. Valde atskaitās par savu darbību Biedru sapulcē.

9.13. Valde ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk par pusi no ievēlētajiem valdes locekļiem.

9.14. Valdes locekļi savu darbu veic sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atlīdzību.

9.15. Valdes locekļi savus lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, kas tiek protokolēts, vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir Biedrības valdes priekšsēdētājam, valdes locekļi savas prombūtnes laikā ir tiesīgi balsot rakstiski.

10.nodaļa. Valdes priekšsēdētājs

10.1. pārstāv Biedrību Biedru sapulces starplaikos,

10.2. rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem,

10.3. sasauc un vada valdes sēdes,

10.4. priekšsēdētājam ir pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem,

10.5. kontrolē LLKA biroja darbu.

10.6. valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda valdes priekšsēdētāja vietnieks.

11.nodaļa. Revidents

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz trīs gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.6. neatbild par valdes pārkāpumiem.

12.nodaļa. Biedru nauda

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apjomu nosaka valde un apstiprina Biedru sapulce.

13.nodaļa. Biedrības īpašums, ienākumi un to izlietojums

13.1. Biedrības īpašumā var atrasties gan kustamais, gan nekustamais īpašums, tai skaitā nauda vai citi vērtspapīri.

13.2. Biedrības ienākumi veidojas no:

13.2.1. biedru izdarītajām iestāšanās maksām;

13.2.2. biedru naudām;

13.2.3. ziedojumiem;

13.2.4. citiem likumīgiem avotiem;

13.3. Biedrības ienākumi izmantojami tikai statūtos noteiktiem darbības mērķiem, ienākumu izmantošanu apstiprina Biedru sapulce.

13.4. Valde organizē lietvedību, grāmatvedību, sastāda pārskatus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz darba vai apkalpošanas līgumus ar algotiem speciālistiem.

14.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana

14.1. Biedrība savu darbību izbeidz:

14.1.1. pamatojoties uz Biedru sapulces lēmumu;

14.1.2. tiesas lēmumu;

14.1.3. gadījumos, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti;

14.2. Ja Biedrības darbība izbeidzas ar likvidāciju vai reorganizāciju, to izdara Biedru sapulces iecelta likvidācijas vai reorganizācijas komisija, kas šajā gadījumā uzskatāma par likvidatoru vai reorganizatoru.

14.3. Pašlikvidācija vai reorganizācija notiek pēc sekojošas kārtības:

14.3.1. tiek izsludināta likvidācija vai reorganizācija;

14.3.2. tiek nokārtotas Biedrības saistības;

14.3.3. Biedrības dokumenti tiek nodoti Valsts arhīvā;

14.3.4. pēc pašlikvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanas, likvidators vai reorganizators sniedz atskaiti Biedru sapulcei.

14.4. Biedrības likvidācijas gadījumā pāri palikušie līdzekļi un manta izmantojami labdarības mērķiem, un tos nedrīkst sadalīt Biedrības biedri.

 

Valdes priekšsēdētājs I.Jansons

 

Rīgā, 2021.gada 13.aprīlī