Projekts “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” (proj.nr.1-08/36/2019)

Projekta realizācijā tika iesaistīti trīs Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas biedri – graudu nozares kooperatīvi – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) “Durbes grauds”, LPKS “LATRAPS” un LPKS “VAKS”, kuru darbības teritorijā attiecīgi – Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē tika realizēti vienas dienas pasākumi jeb darbnīcas. Pasākumu ietvaros pirmajā dienas pusē kooperatīvu atrašanās vietās – Durbē, Elejā un Valmierā tika organizētas un vadītas trīs dažādas praktiskās darbnīcas, kuru laikā ar lauksaimniecību saistīto profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi tika izglītoti par vides un dabas resursu atbildīgu izmantošanu, kā arī sniegta iespēja apmeklēt kooperatīvu biedru saimniecības, kurās jau šobrīd strādā domājot par dabas resursu atbildīgu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aprites ekonomiku saimniekojot laukos. Kopumā visās trīs darbnīcās piedalījās 150 audzēkņi: 25 jaunieši no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma un 25 no tā Cīravas filiāles Durbē, 25 jaunieši no Bulduru dārzkopības vidusskolas un 25 audzēkņi no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines filiāles Elejā, kā arī 50 jaunieši no Smiltenes tehnikuma Valmierā.

 

Buklets par videi draudzīgu saimniekošanu

Seminārs-darbnīca kooperatīvā
“Durbes grauds” 2019.gada 5.novembrī

Lai izglītotu un mudinātu jauniešus nākotnē veidot videi draudzīgas un bioloģiski daudzveidīgas lauku saimniecības, šā projekta ietvaros kopumā 50 jauniešiem, kuri mācās Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, kā arī šā tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības filiālē bija iespēja viesoties divos lauksaimniecības uzņēmumos – kooperatīvajā sabiedrībā “Durbes grauds” un šā kooperatīva biedra saimniecībā “Krastmaļi sēklas”, kur norisinājās seminārs – darbnīca “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim”, ar mērķi gūt zināšanas par gudru, ekonomisku un videi draudzīgu saimniekošanu.

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar to saistītās aktivitātes visā pasaulē, arī Latvijā jauniešiem, kas savu nākotni saistīs ar saimniekošanu laukos, ir jābūt zinošiem un informētiem par strādāšanu videi draudzīgi.

Saimniecības “Krastmaļi sēklas” vadītājs Mārtiņš Flaksis topošajiem lauku saimniekiem rādīja un skaidroja savu pieredzi lauku apsaimniekošanā, izmantojot t.s. bezaršanas tehniku, izmantotajiem lauksaimniecības agregātiem un tehniku, kas pielāgoti dažādu sēklu – zirņu, facēliju un zālāju sēklu novākšanai, kā arī sēklu fasēšanu. Mārtiņa Flakša aizrautīgais stāstījums un degsme sava darba veikšanā daudzos jauniešos radīja iedvesmu savu tagadējo saimniecību veidošanai nākotnē, kurā saimniekot gan ekonomiski, gan ekoloģiski.

Mārtiņš Flaksis, SIA “Krastmaļi sēklas” vadītājs: “Saimniecības uzstādījums jau kopš tās dibināšanas ir saimniekot videi draudzīgi. Lielu uzsvaru liekam uz augsni, kā ražošanas resursu un tās tīrības saglabāšanu. Lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību, saimniecībā audzējam dažādus kultūraugus – gan Latvijā zināmos zirņus, gan ne tik pazīstamo ūdenslapju dzimtas augu – facēliju. Tādējādi saimniecībā nodrošinām ne tikai ekonomisko, bet arī ekoloģisko aspektu.”

Savukārt, kooperatīvā “Durbes grauds” tā vadītājs Sandris Bēča un kooperatīva agronoms Jānis Beķeris jauniešiem skaidroja gan kooperācijas un kooperatīva nozīmi un lomu lauku saimniecības ikdienas darbā un attīstībā, gan kooperatīva biedru – lauksaimnieku regulāru izglītošanu pareizas sēklas izvēlē, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un savlaicīgu graudu novākšanu. Tādējādi zinošs un izglītots lauksaimnieks ilgtermiņā sasniedz mērķi saimniekot videi draudzīgi un gudri.

Sandris Bēča, kooperatīva “Durbes grauds” vadītājs: “Jaunieši vienmēr ir aicināti un gaidīti kooperatīvā “Durbes grauds”, kur viņiem varam sniegt savu pieredzi un zināšanas ar lauksaimniecību saistītos jautājumos. Šajā tikšanās reizē akcentējām saimniekošanu videi draudzīgi, kur liela loma ir arī lauksaimniecības kooperatīviem”.

1.Prezentācija

2.Prezentācija

Seminārs-darbnīca kooperatīvā “LATRAPS”
2019.gada 20.novembrī

Šobrīd mūsdienu pasaule industralizācijas un mehanizēšanas ikdienu aizvien ciešāk sasaista ar gudru pieeju vides saglabāšanai bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā. Kandavas lauksaimniecības tehnikuma 25 Saulaines teritoriālās struktūrvienības filiāles un 25 Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi projekta ietvaros devās uz Latvijā un Baltijā lielāko graudu kooperatīvu “LATRAPS” un šā kooperatīva biedra saimniecību ZS ”Rudeņi”, kurā saimnieko Toms Knope.

Seminārā-darbnīcā “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim” jaunieši guva zināšanas par gudru, ekonomisku un videi draudzīgu saimniekošanu.

Toms Knope, ZS ”Rudeņi” vadītājs: “Tā kā saimniecība darbojas vairākās nozarēs – graudkopībā, lopkopībā un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā, ikdienas darbos esam ieviesuši videi draudzīgu saimniekošanu gan katrā minētajā nozarē atsevišķi, gan tām mijiedarbojoties. Tā kā strādājam Zemgales laukos, apzināmies, ka mūsu bagātība un resurss ir zeme. Līdz ar to, tā ir jāapsaimnieko videi draudzīgi, lai tā saglabātu savu ražīgumu arī ilgtermiņā. Šo vēstījumu nododu arī jauniešiem.”

Līga Ruža, kooperatīva “LATRAPS” klientu vadības direktore, agronome-eksperte: “Kad kooperatīva LATRAPS biedriem organizējam teorētiskās un praktiskās apmācības par zemes apsaimniekošanu, ļoti lielu uzsvaru liekam uz ekoloģiju. Esam gandarīti, ka Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas īstenotā projekta ietvaros jauniešiem, kuri ir topošie lauksaimnieki un speciālisti, varam sniegt zināšanas par videi draudzīgu saimniekošanu.”

Rūdolfs Jaks, kooperatīva “LATRAPS” agronoms-konsultants: “Lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā stingri jāievēro vides prasības un videi draudzīga saimniekošana, ko periodiski atgādinām arī saviem vairāk nekā tūkstotim kooperatīva “LATRAPS” biedriem. Tāpēc ar prieku atsaucāmies un iesaistījāmies Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas piedāvājumam projekta ietvaros izglītot jauniešus par šo nozīmīgo tēmu, jo esam sociāli atbildīgi, lai arī nākotnē Latvijas lauki, lauku vide un daba kopumā, kurā saimniekos jaunie lauksaimnieki, saglabātos maksimāli tīra. Lieliski, ka jauniešiem bija iespēja doties arī uz kooperatīva “LATRAPS” biedra saimniecību “Rudeņi”, kur topošie nākotnes saimnieki iepazinās ar saimniekošanu bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā, kura saimnieko vairākās nozarēs – piena lopkopībā, graudkopībā un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā. Uzskatu, ka šāda un līdzīga rakstura izglītojošus seminārus vajadzētu organizēt biežāk, lai jaunieši, dodoties ārpus savām skolas telpām, izprastu, izvērtētu un gūtu ne tikai teorētisku, bet arī praktisku pieredzi par saimniekošanas tendencēm laukos šobrīd un turpmāk”.

Prezentācija

Seminārs-darbnīca kooperatīvā
“VAKS” 2019.gada 21.novembrī

Projekta ietvaros pēdējā organizētā seminārā-darbnīcā piedalījās 50 Smiltenes tehnikuma audzēkņi, kuri devās uz Vidzemes un Latgales kooperatīvu “VAKS” un šā kooperatīva biedra zemnieku saimniecību (ZS) “Mazputniņi”, kurā saimnieko Jānis Freimanis. Kooperatīvā “VAKS” un saimniecībā “Mazputniņi” Smiltenes tehnikuma jaunieši, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar laukiem, izglītojoši informatīvā seminārā “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim” guva zināšanas par lauku saimniecības un kooperatīva aktivitātēm vides saglabāšanā un videi draudzīgā saimniekošanā gada griezumā.

Jānis Freimanis, ZS “Mazputniņi” vadītājs: “Saimniecībā esmu attīstījis dažādas nozares – piena un gaļas lopkopību, graudkopību un šķeldas ražošanu. Uzskatu, ka saimniecības modelis strādāt videi draudzīgi nākotnē savu nozīmību tikai nostiprinās un saimniekošana bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā kļūs par nepieciešamību, jo klimata pārmaiņas diktēs savus noteikumus un saimniecībām būs tām jāpielāgojas, tādējādi samazinot riskus, ja kāda saimniecības nozare klimata izraisītu likstu dēļ nenesīs cerēto. Saimniecība “Mazputniņi” jau šobrīd aktīvi izmanto atjaunojamā resursa šķeldas ražošanu un tās izmantošanu vairāku Vidzemes ciematu – Kocēnu, Zilākalna, Vaidavas, Strenču – apkurināšanai”.

Andris Miezītis, Smiltenes tehnikuma direktors: “Prieks, ka Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija īstenotā projekta ietvaros Smiltenes tehnikuma audzēkņiem sniedza lielisku iespēju papildināt jau esošās un apgūt jaunas zināšanas ar vides saglabāšanu saistītajos jautājumos, kurus ikdienas lekciju dienaskārtībā nododam arī saviem Smiltenes tehnikuma audzēkņiem.”

Prezentācija