LLKA Ētikas kodeks

LLKA ētikas kodekss

1. Kodeksa mērķis 

1. Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (MPKS) ētikas kodekss (kodekss) piedāvā kritērijus LPKS un MPKS darbības izvērtēšanai, lai nodrošinātu labas prakses izplatību un veicinātu lauksaimnieku un mežsaimnieku sabiedrības uzticību LPKS un MPKS.

2. Kodeksa aktualizāciju un skaidrojumu veic biedrības „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” (LLKA) valde.

3. Neviens paziņojums, kas tiek izplatīts saistībā ar šo kodeksu, nav uzskatāms par juridiskas konsultācijas elementus saturošu. 

2. Definīcijas

4. LPKS — kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi un apstrādi (turpmāk – LPKS).

5. MPKS – kooperatīvā sabiedība ir meža īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz mežsaimniecības un mežsaimnieciskās produkcijas realizācijas pakalpojumus, bet nenodarbojas ar mežsaimnieciskās produkcijas ražošanu.

6. Kooperatīvās sabiedrības valde – LPKS/ MPKS izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv kooperatīvo sabiedrību, valdes funkcijas sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā LPKS/ MPKS var pildīt direktors vai pārvaldnieks (LPKS/ MPKS vadība).

3. Kodeksa piemērošanas principi

7. Jebkuram Latvijas Republikā spēkā esošam normatīvajam aktam, tiesas spriedumam vai administratīvajam aktam ir augstāks spēks nekā šim kodeksam. Kodekss nevar tikt pielietots, ja tā pielietošana izraisa vai draud izraisīt likuma pārkāpumu.

8. LPKS/ MPKS vadība atbild LLKA priekšā par savas darbības atbilstību šim kodeksam.

9. Kodekss ir saistošs LPKS/ MPKS, kuras ir LLKA biedri. Attiecībā uz pārējām LPKS/ MPKS kodeksam ir rekomendējošs raksturs.

4. Profesionālās uzvedības principi 

10. LPKS/ MPKS vadībai jāstrādā tikai un vienīgi biedru un darbinieku interesēs.

11. LPKS/ MPKS vadībai jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem kooperatīva biedriem. Gadījumā, ja kādam no biedriem tiek noteiktas priekšrocības, LPKS/ MPKS vadībai jāspēj loģiski pamatot to nepieciešamību.

12. LPKS/ MPKS savlaicīgi (likumdošanā vai līgumos noteiktajos termiņos) jānorēķinās ar lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem/ mežsaimnieciskās produkcijas ražotājiem.

13. LPKS/ MPKS biedri nedrīkst pieņemt lēmumu par potenciālā biedra iesnieguma noraidīšanu, ja nav loģiska pamatojuma šādam lēmumam.

14. LPKS/ MPKS vadībai jānodrošina caurspīdīga kooperatīva darbība, sniedzot kooperatīva biedriem visu interesējošo informāciju par kooperatīva darbību un aktivitātēm.

15. LPKS/ MPKS vadība nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar citām LPKS/ MPKS, nevis veic aizmuguriskas darbības, kas var negatīvi ietekmēt citu LPKS/ MPKS, kas strādā atbilstoši šim kodeksam (piemēram, cita LPKS/ MPKS biedru pārvilināšana, agresīva cenu politika pret citu kooperatīvu u.tml. darbības).

16. LPKS/ MPKS vadība un biedri apzinās, ka ar savu attieksmi un uzvedību reprezentē kopējo LPKS/ MPKS tēlu Latvijā.

5. Pārkāpumu izskatīšanas kārtība

17. LLKA birojs un valde sniedz konsultācijas un informē par sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

18. Ierosināt jautājuma izskatīšanu par šā kodeksa pārkāpumu var jebkurš lauksaimnieks/ mežsaimnieks vai cita LPKS/ MPKS, kura ir LLKA biedrs, iesniedzot LLKA birojā rakstisku pieteikumu, kurā norāda iesniedzēja personu identificējošus datus, iespējamā pārkāpēja identificējošus datus, pārkāptās kodeksa normas un veidu, kādā izpaužas pārkāpums.

19. LPKS/ MPKS, kura pieteikumā minēta kā iespējamais pārkāpējs, LLKA birojs piecu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta pieteikuma kopiju, lūdzot sniegt paskaidrojumus par pieteikumu.

20. Paskaidrojumi par pieteikumu iesniedzami LLKA birojā desmit dienu laikā pēc lūguma nosūtīšanas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

21. LLKA birojs reģistrē un apkopo pieteikumus par šā kodeksa pārkāpumiem un saņemtos paskaidrojumus, kā arī sagatavo lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju. LLKA birojs nodod sūdzību izskatīšanai LLKA valdei, kura to izskata viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas.

22. LLKA valde izskata lietu par šā kodeksa pārkāpumu saskaņā ar tās sēžu norises noteikumiem.

23. LLKA valdes lēmums par pārkāpuma esamību vai neesamību ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas valdes locekļu. Gadījumā, ja sūdzība ir saņemta par LPKS, kuru pārstāv kāds no valdes locekļiem, konkrētais valdes loceklis balsošanā nepiedalās.

6. Atbildība par pārkāpumiem

24. Atbildība par pārkāpumiem izskatāma tikai attiecībā uz tām LPKS/ MPKS, kuras kā iespējamie pārkāpēji minētas LLKA valdei iesniegtajā pieteikumā par pārkāpumu.

25. Ja konstatēts šā kodeksa pārkāpums, ņemot vērā tā raksturu, sekas un pārkāpēja attieksmi pret notikušo, LLKA valde var pieņemt šādus lēmumus:

      25.1. izteikt pārkāpējam brīdinājumu par pārkāpumu;

      25.2. izslēgt no LLKA.

26. Par LLKA valdes pieņemto lēmumu, LLKA birojs rakstiski informē attiecīgā pieteikuma iesniedzēju un LPKS/ MPKS, kurai nosūtīts uzaicinājums sniegt paskaidrojumus. Lēmums nosūtāms vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas.

Ētikas kodekss pieņemts 2010.gada 16.septembrī LLKA biedru sapulcē.

(Grozīts ar 2016.gada 26.maija LLKA valdes sēdes nr.3 lēmumu)