KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.3.Darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

KSL paredz divus gadījumus, kad tiesa var pieņemt nolēmumu par KS darbības izbeigšanu:

  • KS dibināšanas dokumenti ir pretrunā ar likumu (piemēram, statūtos noteikts, ka biedrs nevar izstāties no KS);
  • KS nesniedz Uzņēmumu reģistram likumā paredzētās ziņas un dokumentus (piemēram, iestājies statūtos noteiktais KS darbības izbeigšanas pamats, bet ne biedru kopsapulce, ne arī valde nepieņem attiecīgos lēmumus un nesniedz pieteikumu par KS darbības izbeigšanu).

JĀŅEM VĒRĀ!
Prasību tiesā par KS darbības izbeigšanu var celt ikviens KS biedrs, valdes un padomes loceklis. Uzņēmumu reģistrs var celt prasību tiesā, ja KS triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājumu saņemšanas KS nav novērsusi norādītos trūkumus, kas saistīti ar dibināšanas dokumentu neatbilstību likumam vai likumā paredzēto ziņu un dokumentu nesniegšanu Uzņēmumu reģistram. Savukārt jebkura trešā persona, kuras likumiskās intereses ir aizskartas, var celt prasību tiesā, ja KS nesniedz Uzņēmumu reģistram likumā paredzētās ziņas.

 

Tiesa, saņemot šādu prasību, var noteikt termiņu trūkumu novēršanai. Šāds termiņš nevar būt ilgāks par trim mēnešiem. Ja tiesa pieņēmusi nolēmumu par KS darbības izbeigšanu, tā nolēmumu nosūta Uzņēmumu reģistram attiecīgo ierakstu veikšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā. Ja kāda KS likvidācijā ieinteresētā persona ieteikusi likvidatora kandidātu un tiesa iecēlusi šo personu par likvidatoru, norisinās KS likvidācija vispārējā kārtībā. Ja tiesa pieņēmusi nolēmumu par KS darbības izbeigšanu, bet neviena likvidācijā ieinteresētā persona nav ieteikusi likvidatora kandidātu, Uzņēmumu reģistrs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina paziņojumu par KS darbības izbeigšanu, aicinot likvidācijā ieinteresētās personas trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā par likvidatoru, pamatojoties uz pirmo KS likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu. Ja, izmantojot šādus informēšanas līdzekļus, KS likvidators tiek atrasts, norisinās KS likvidācija vispārējā kārtībā. Ja tomēr neviena likvidācijā ieinteresētā persona neiesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par likvidatora iecelšanu un KS nav pasludināts maksātnespējas process, KS likvidācija nenotiek un Uzņēmumu reģistrs izslēdz attiecīgo KS no Uzņēmumu reģistra žurnāla bez likvidācijas procesa īstenošanas (9.attēls).

9.attēls