KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.Pamatkapitāls un tā funkcijas

KS pamatkapitāls pamatā kalpo kā resursi KS saimnieciskās darbības uzsākšanai un tās īstenošanai pēc KS dibināšanas. KS pamatkapitāls atbilstoši KSL 23.panta pirmajai daļai sastāv no biedru veiktajiem ieguldījumiem (pajām), un pamatkapitāla apmaksa ir priekšnoteikums KS dibināšanai. Nepieciešamība nodrošināt pamatkapitālu izriet arī no Starptautiskajos KS principos nostiprinātā biedru ekonomiskās līdzdalības principa.[1]

JĀŅEM VĒRĀ!
KS pamatmērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedriem, nevis vairot atdevi no biedru veiktajiem ieguldījumiem. Līdz ar to KS pamatkapitāls uzskatāms tikai par līdzekli, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu.[2]

 

Atšķirībā no kapitālsabiedrībām, KS pamatkapitāla funkcijas ir daudz ierobežotākas. Tā kā kapitālsabiedrību gadījumā pamatkapitāls ir fiksēts statūtos un ierakstīts publiskajā reģistrā, tas tiek uzskatīts par garantiju kreditoriem.[3] Kapitālsabiedrību gadījumā izmaiņas pamatkapitālā nozīmē ne tikai grozījumus kapitālsabiedrības statūtos, bet arī pienākumu īstenot kreditoru aizsardzības pasākumus (kreditoru informēšanu, kā arī kreditoru prasījumu nodrošināšanu).

 

Piezīme:
Ņemot vērā, ka KS pamatkapitāls netiek ierakstīts ne KS statūtos, ne arī publiskajā reģistrā, KS pamatkapitāls tikai ļoti ierobežotā veidā un netieši veic kreditoru aizsardzības funkciju.

 

Salīdzinājumā ar kapitālsabiedrībām, KS pamatkapitāls ļoti ierobežotā apjomā pilda arī funkcijas, kas saistītas ar biedru pārvaldes un finansiālajām tiesībām.[4] Ņemot vērā KS raksturīgo demokrātiskās pārvaldes principu, katram biedram neatkarīgi no tam piederošo paju skaita ir viena balss biedru kopsapulcē. Jāņem gan vērā, ka priekšnoteikums biedra tiesībām balsot biedru kopsapulcē ir pajas apmaksāšana (KSL 37.panta otrā daļa).

Arī biedra dalība peļņas sadalē pamatā ir atkarīga no izmantoto KS pakalpojuma apjoma (KSL 27.panta otrā daļa), ļaujot biedriem statūtos noteikt, ka visu biedram izmaksājamo peļņu vai daļu no tās nosaka proporcionāli biedra apmaksāto paju skaitam. Līdz ar to tikai gadījumā, ja biedri izlemj atkāpties no likumiskā regulējuma, pamatkapitāls vismaz attiecībā uz daļu no biedriem var kalpot par atskaites punktu finansiālo tiesību noteikšanā. Tādējādi secināms, ka KS pamatkapitāls galvenokārt kalpo par resursiem KS saimnieciskās darbības veikšanai un tikai situācijā, ja biedri atkāpjas no KSL regulējuma par peļņas sadali, pamatkapitāls var dot atskaites punktu biedra finansiālo tiesību īstenošanai.

 

[1] Cooperative identity, values & principles, International Co-operative Alliance (skatīts 15.10.2019.)

[2]  Guidance Notes on the Cooperative Principles and Values, International Co-operative Alliance, p.30 (skatīts 15.10.2019.)

[3] Skatīt arī: Strupišs A. Komerclikuma komentāri. B daļa. Komersanti. [B.v.]: “A.Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003, 74.lpp.

[4] Turpat, 74.lpp.