KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

5.Komunikācija starp valdi un biedriem

Informācijas apmaiņa starp KS valdi un KS biedriem ir vēl viens no apstākļiem, kas var vairot biedru lojalitāti KS un attiecīgi vairot motivāciju kļūt par KS biedru un aktīvi līdzdarboties KS pārvaldē.[1]

JĀŅEM VĒRĀ!
Biedra tiesības uz informāciju ir nostiprinātas KSL, paredzot, ka biedram ir tiesības saņemt no KS informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā.

 

KS valde  gan var ierobežot informācijas sniegšanu, ja šai informācijai ir noteikts komercnoslēpuma statuss. Komercnoslēpuma skaidrojums sniegts Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajā daļā, paredzot, ka komercnoslēpums ir neizpaužama saimnieciska rakstura informācija, tehnoloģiskās zināšanas un zinātniska vai cita rakstura informācija, kas atbilst minētajā normā norādītajām pazīmēm. Neviens normatīvais akts neparedz izsmeļošu informācijas uzskaitījumu, kas būtu uzskatāma par komercnoslēpumu. Komercnoslēpuma statusa piešķiršana konkrētai informācijai ir atkarīga no informācijas satura, vērtības un veida, kādā KS informāciju uzglabā un dara zināmu citām personām. Tas ir KS valdes pienākums saprast, vai konkrētā informācija atbilst komercnoslēpuma statusam. Strīda gadījumā valdei būs pienākums pierādīt, ka tas ir komercnoslēpums. Šādi strīdi paši par sevi veicina neuzticēšanos KS vadībai. Līdz ar to KS valdei ir rūpīgi jāizvērtē katrs atteikums sniegt tās biedriem informāciju, pamatojoties uz komercnoslēpuma statusa noteikšanu.

Atklāta un caurskatāma darbība būs pamats, lai biedri uzticētos KS un tās valdes darbībai un attiecīgi veicinātu biedru lojalitāti pret KS. Lojalitāti veicinās tieši valdes proaktīva rīcība, tāpēc valdei būtu ieteicams informēt biedrus par svarīgiem notikumiem pirms paši biedri ir izmantojuši savas KSL nostiprinātās tiesības. Ja informācijai noteikts komercnoslēpuma statuss un tāpēc šī informācija nav izpaužama, KS valdei nebūtu jāaprobežojas tikai ar vispārīgu apgalvojumu, ka attiecīgajai informācijai ir noteikts komercnoslēpuma statuss, bet gan tas būtu skaidri jāpamato.

 

[1] Ibid, p.7-8.