KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.Kopīgas vērtības kā pamats biedru lojalitātei

Lai arī KS raksturo atvērtības princips, tomēr biežas biedru sastāva izmaiņas neveicina KS attīstību. Lai izvairītos no situācijām, kad persona kļūst par KS biedru tikai īstermiņa interešu vadīts, svarīgs ir biedru lojalitātes faktors.

JĀŅEM VĒRĀ!
Biedru lojalitātes stiprināšana var mazināt situācijas, kur persona kļūst par konkrētās KS biedru tikai tāpēc, ka šī KS konkrētajā brīdī piedāvā vislētākos pakalpojumus salīdzinājumā ar citiem saimnieciskās darbības veicējiem.

 

Kopīgas ekonomiskās vērtības tiek uzskatītas par pamatu biedru lojalitātes sekmēšanai. Pie kopīgajām ekonomiskajām vērtībām pieskaitāmas ne tikai tās, kas ir raksturīgas tieši KS kā saimnieciskās darbības formai (piemēram, kooperēšanās, lai mazinātu noteiktas izmaksas saņemtajiem pakalpojumiem), bet arī publiskā sektora finansiāls atbalsts KS.[1]

Viens no veidiem, kā nodrošināt biedru lojalitāti, ir emocionālās sasaistes stiprināšana starp KS un tās biedriem.[2] Šis faktors saistāms arī ar Starptautiskajos KS principos[3] nostiprināto KS sociālās un kulturālās funkcijas lomu, kas ļauj uztvert KS ne tikai kā ekonomiskās darbības formu, bet veidu, kā stiprināt biedru kopīgās sociālās un ekonomiskās vērtības. Tādējādi var uzskatīt, ka KS var pildīt arī biedrībām raksturīgo biedrošanās funkciju. Proti, biedri ir apvienojušies, lai realizētu to kopējos mērķus, kas nav tieši saistīti ar KS ekonomiskās darbības veikšanu. Vienāda izpratne par KS un tās biedru pamatvērtībām (pamatvērtība var būt arī KS raksturojošās pazīmes, piemēram, demokrātiska pārvaldība, atvērtība u. c.) nozīmē mazāk konfliktus starp biedriem, kā arī starp biedriem un valdi.[4] Piemēram, ja persona, kurai ir interese pilnībā kontrolēt saimnieciskās darbības veicēju, kļūs par KS dibinātāju vai KS biedru, var rasties konflikti KS iekšienē. Līdz ar to jau dibināšanas brīdī vai pie jaunu biedru uzņemšanas nepieciešams attiecīgi dibinātājiem izskaidrot un vienoties par kopīgajām pamatvērtībām vai arī valdei informēt potenciālos biedrus par KS pamatvērtībām.

 

Piezīme:
Būtiska loma biedru lojalitātes un attiecīgi arī motivācijas veicināšanai ir biedru izglītošanai. Svarīga ir ne tikai biedru izglītošana par KS pamatprincipiem un ar KS pārvaldi saistītiem jautājumiem. Biedra motivāciju piedalīties KS pārvaldē veicinās arī iespēja biedru kopsapulces ietvaros dalīties ar zināšanām un pieredzi biedru starpā.

 

[1] Nedanov A., Zutinic D. A Correspondence Analysis of Motivational Factors for Joining Agricultural Cooperatives in Croatia, (skatīts 17.10.2019.)

[2] Mamouni Limnios E, Delwyn C., Research Handbook on Sustainable Co-operative Enterprise: Case Studies of Organisational Resilience in the Cooperative Business Model, Edward Elgar Publishing, 2014, p.173

[3] Guidance Notes on the Cooperative Principles and Values, International Co-operative Alliance, p.33 (skatīts 17.10.2019.)

[4] Morfi C., Ollila P., Nilsson J., Feng L., Karantininis K., Motivation behind Members` Loyalty to Agricultural Cooperatives, p.6 (skatīts 17.10.2019.)