KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

IV Biedru lojalitāte un motivēšana līdzdarboties KS pārvaldē

Citu valstu prakse par biedru lojalitāti un motivēšanu līdzdarboties KS lielā mērā balstīta uz dažādām kvantitatīvajām izpētes metodēm. Šīs metodes ietver KS biedru viedokļa noskaidrošanu par motīviem, kas veicina to vēlmi iesaistīties KS, saglabāt savu biedra statusu KS un aktīvi līdzdarboties KS pārvaldē. Tā kā šajā gadījumā nav veiktas Latvijā reģistrēto LPKS un MPKS biedru aptaujas, biedru līdzdalības veicinošie faktori balstīti uz citu valstu praksi, kā arī lielāka uzmanība vērsta KSL paredzēto tiesisko līdzekļu izmantošanai biedru motivēšanā un lojalitātes stiprināšanā. Vienlaikus jānorāda, ka nav iespējams nodalīt tikai biedru lojalitāti un motivēšanu līdzdarboties KS ietekmējošos pozitīvos faktorus vai tieši otrādi – tādus, kas atstāj negatīvu ietekmi. Parasti kāds faktors, kas pozitīvi ietekmē biedru motivēšanu vai lojalitāti, rada citas negatīvās sekas, un otrādi.

Ņemot vērā, ka valde vada KS un ir atbildīga par visiem KS organizatoriskajiem jautājumiem, personu motivācija iestāties KS un vēlāk šo personu kā biedru motivācija līdzdarboties KS pārvaldē ir atkarīga no valdes.

 

Piezīme:
Valdes profesionālās raksturiezīmes (spēja komunicēt ar biedriem, skaidrot KS kā saimnieciskās darbības formas priekšrocības, radīt biedros interesi par līdzdalību KS pārvaldē) un aktivitātes ietekmēs gan iesaistīšanos KS, gan arī turpmāku līdzdarbošanos KS pārvaldē.

 

Pēc būtības valde ir tā, kas var piedāvāt KS statūtos iekļaut tādus tiesiskos instrumentus, kas vērsti uz augstākas līdzdalības nodrošināšanu, gan arī atbildīga KS pamatvērtību skaidrošanu potenciālajiem KS biedriem un šo pamatvērtību stiprināšanu esošo biedru ietvaros. Līdz ar to, jau ievēlot valdi, ir svarīgi izvēlēties tādas personas, kurām ir nepieciešamās profesionālās prasmes un ieinteresētība veicināt biedru līdzdarbošanos KS pārvaldē.