KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

7.Prokūrists un komercpilnvarnieks

Valde ir atbildīga par KS darbību, tomēr parasti, lai KS spētu normāli funkcionēt, nepietiek tikai ar valdes locekļiem un ir nepieciešami arī darbinieki, kā arī atsevišķus uzdevumus ir nepieciešams nodot citiem speciālistiem. Šādi speciālisti uz āru (attiecībā uz trešajām personām) var darboties KS vārdā arī prokūrista vai komercpilnvarnieka statusā. KSL 2.panta trešā daļa paredz, ka KS piemēro Komerclikuma noteikumus (34.‑44.pants) par prokūru un parasto komercpilnvaru. Gan uz prokūru, gan uz komercpilnvaru attiecas arī Civillikuma vispārīgais regulējums par pilnvarojuma līgumu, ciktāl Komerclikumā nav paredzēti speciāli noteikumi.

JĀŅEM VĒRĀ!
Prokūrists un komercpilnvarnieks ir KS līgumiskie pārstāvji, to veiktās darbības ir saistošas pašam KS.

 

Doktrīnā[1] ir pieejama plaša informācija par prokūru un parasto komercpilnvaru, tāpēc šeit tiek sniegta tikai vispārīga informācija.

 

Piezīme:
Prokūra ir komercpilnvara, kas piešķir prokūristam tiesības KS vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru saimniecisko darbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā. Informācija par prokūristu un prokūras (pilnvaru) apjomu atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 6.panta ceturtās daļas 4.punktam tiek ierakstīta arī publiskā reģistrā. KS ir pienākums pieteikt prokūras izdošanu, izmaiņas vai izbeigšanos Uzņēmumu reģistrā.

 

Atbilstoši Komerclikuma 34.pantam prokūrai ir plašs pilnvarojuma apjoms, turklāt šis pilnvarojuma apjoms attiecībā uz trešajām personām ir noteikts ar likumu. Pret trešo personu darbojas tikai likumā noteiktie prokūras ierobežojumi, piemēram, Komerclikuma 34.panta otrajā daļā ietvertā “nekustamā īpašuma klauzula”. Tas nodrošina augstu trešo personu aizsardzības pakāpi, jo prokūrists var gandrīz neaprobežoti uzstāties KS vārdā. Vienlaikus KS var ierobežot prokūrista pilnvaru apjomu, taču šie ierobežojumi saista tikai pašu prokūristu, bet ne labticīgu trešo personu. Prokūru var izdot tikai KS likumiskais pārstāvis, proti, valde. Prokūristam nav tiesību nodot prokūru citai personai. Proti, prokūrists kā KS līgumiskais pārstāvis ne tikai nevar izdot citu prokūru, bet nav tiesīgs arī veikt substitūciju – nodot sev izsniegto prokūru citai personai, pat ja viņš nevar veikt savus pienākumus un lieta ir steidzama.[2]

JĀŅEM VĒRĀ!
Komercpilnvaru var izdot ne tikai likumiskie (valde), bet arī līgumiskie pārstāvji, t. sk. prokūrists var izdot parasto komercpilnvaru vai pat komercpilnvarnieks, ja šāda tiesība noteikti ir piešķirta (Komerclikuma 44.pants). Parastā komercpilnvara atšķirībā no prokūras netiek ierakstīta publiskā reģistrā, tāpēc trešās personas aizsardzība ir vājāka.

 

Komerclikumā parastajai komercpilnvarai ir paredzēti plašāki likumiskie ierobežojumi. Komercpilnvaras gadījumā KS pilnvaro kādu citu personu viņa vārdā veikt saimniecisko darbību, slēgt ar KS veikto darbību saistītus noteikta veida darījumus vai arī slēgt ar KS veikto darbību saistītus atsevišķus darījumus, un šāda pilnvara (parastā komercpilnvara) attiecas uz visām tiesiskajām darbībām, kas parasti ir vērstas uz šādas darbības veikšanu vai šādu darījumu slēgšanu. Parastā komercpilnvara piešķir tiesības rīkoties tikai KS veicamās saimnieciskās darbības ietvaros.  Piemēram, KS darījuma partneris vai valsts institūcija nevar paļauties, ka LPKS vai MPKS komercpilnvarnieks var pirkt dzīvokli vai vērsties tiesā KS vārdā, ja vien nepastāv īpašs pilnvarojums. Proti, ja nav sevišķi noteikts pašā pilnvarojumā, tad atšķirībā no prokūras parastā komercpilnvarnieka rīcība attiecībā uz trešajām personām ir būtiski ierobežota.

 

[1] Skatīt, piemēram: Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.-73.pants). [B.v.]: “A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003, 152.-167.lpp.; Neimanis J. Prokūras tiesību apjoms. Jurista Vārds, 03.07.2007., Nr.27 (480); Skaidrojums par prokūru un komercpilnvaru (skatīts 19.10.2019.)

[2] Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi. [B.v.]: “A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003, 163.lpp.