KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

6.2.Ārējais revidents

KS ir pienākums piesaistīt ārējo revidentu – biedru kopsapulcē ievēlētu zvērinātu revidentu (vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību) gada pārskata pārbaudei, ja iestājas kāds no Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantā minētajiem apstākļiem, piemēram, ja KS bilances kopsumma, neto apgrozījums vai vidējais darbinieku skaits pārskata gadā pārsniedz divas no šajā likumā minēto kritēriju robežvērtībām.

JĀŅEM VĒRĀ!
Ja KS finansiālās un saimnieciskās darbības kontrolei ir piesaistījusi iekšējo revidentu, tā nav atbrīvota no pienākuma likumā noteiktajā gadījumā piesaistīt zvērinātu revidentu KS gada pārskata pārbaudei (revīzijai).

 

Ja attiecībā uz gada pārskata apstiprināšanu ir paredzēta zvērināta revidenta pārbaude, valdei ir pienākums sagatavoto gada pārskatu iesniegt zvērinātam revidentam. Zvērināts revidents sniedz revidenta ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma regulējumam. Tikai pēc atzinuma saņemšanas, valde ir tiesīga sasaukt biedru kopsapulci gada pārskata apstiprināšanai.

Zvērināta revidenta (vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības) iesaiste ir obligāta arī reorganizācijas gadījumā, ja vien visi biedri nenolemj, ka zvērināta revidenta pārbaude nav nepieciešama (KSL 92.pants). Arī KS statūtos vai ar biedru kopsapulces lēmumu var paredzēt zvērināta revidenta iesaisti gada pārkasta pārbaudē (revīzijā) vai citu pakalpojumu sniegšanā. Valdei ir pienākums nodrošināt šādu KS izvēli.

Zvērināta revidenta objektivitāte, neatkarība, tiesības piekļūt dokumentiem un citi jautājumi tiek regulēti ar Revīzijas pakalpojumu likumu, tāpēc KSL neietver dublējošas normas par šiem jautājumiem un KSL 57.pants attiecas tikai uz iekšējo revidentu.