KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

6.1.Iekšējais revidents

Iekšējo revidentu regulē KSL 57.pants. KSL neuzliek obligātu pienākumu KS izveidot (iecelt) revīzijas komisiju (revidentu) iekšējās revīzijas veikšanai, bet atstāj šī jautājuma izlemšanu pašas KS ziņā. Nav arī aizliegts iekšējās revīzijas veikšanai iecelt vairākus revidentus vai izveidot koleģiālu institūciju, piemēram, revīzijas komisiju. Arī iekšējās revīzijas veikšanai nav aizliegts izvēlēties zvērinātu revidentu. Lai iekšējais revidents varētu izpildīt savus uzdevumus, valdei ir pienākums sniegt iekšējam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus. Iekšējais revidents veic šādus uzdevumus:

  • veic KS mantas un finanšu līdzekļu revīziju, pārbauda saimniecisko darbību;
  • dod atzinumu par KS budžetu;
  • izvērtē KS grāmatvedības un lietvedības darbu;
  • sniedz ieteikumus par KS finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  • sniedz atzinumu KS pārvaldes institūcijām par gada laikā atklātajām nepilnībām.