KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

5.Padome

Padome ir KS pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses biedru kopsapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Padome ir kā saikne starp valdi un biedriem.

JĀŅEM VĒRĀ!
Padome nav obligāta KS institūcija. Ja sabiedrība padomi neizveido, tās funkcijas pilda biedru kopsapulce (vai pārstāvju sapulce). Padomi var izveidot tikai tad, ja to attiecīgi paredz statūtos, ievērojot arī statūtos paredzēto padomes skaitlisko sastāvu (KSL 12.panta pirmās daļas 5.punkts).

 

Padomes uzdevumi ir šādi:

  • pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību un raudzīties, lai KS darbotos saskaņā ar likumiem, statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;
  • sniegt atzinumu par biedru kopsapulces darba kārtības jautājumiem;
  • pēc vienas trešdaļas biedru motivēta pieprasījuma pārbaudīt valdes darbu. Ja padome šādu pārbaudi mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas neizdara, biedriem ir tiesības šo jautājumu nodot izskatīšanai biedru kopsapulcei;
  • pārstāvēt KS tiesā visās KS celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret KS un pārstāvēt KS citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;
  • sagatavot ziņojumu par valdes iesniegto gada pārskatu, ziņojumā iekļaujot KS darbības un finansiālā stāvokļa izvērtējumu, valdes izvērtējumu un pārskatu par padomes darbību pārskata periodā;
  • ja tas ir paredzēts statūtos, ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, kā arī noteikt valdes loceklim atlīdzību.

Lai izpildītu šos uzdevumus, padomei ir arī atbilstošas tiesības. Padome jebkurā laikā var pieprasīt no valdes pārskatu par KS stāvokli un iepazīties ar visām valdes darbībām. Padome var pārbaudīt KS reģistrus, dokumentus un KS mantu. Padome ir tiesīga jebkurā laikā sniegt biedru kopsapulcei ziņojumu par KS un valdes darbību, kā arī izteikt priekšlikumus par KS darbības uzlabošanu. Padomei ir jāuztur ciešs kontakts ar biedriem un biedru kopsapulci. Tieši tāpēc padomei vienmēr ir arī tiesības iniciēt biedru kopsapulces sasaukšanu, kā arī ir pienākums sasaukt un organizēt biedru kopsapulci, ja valde to neizdara (KSL 32.panta pirmā un trešā daļa). Lai sekmīgi varētu pildīt savas funkcijas, padome var arī pieaicināt uz KS rēķina ekspertus KS darbības pārbaudei.

 

JĀŅEM VĒRĀ!
Padome nav izpildinstitūcija, tāpēc padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.

 

Vienlaikus striktais dalījums starp valdes un padomes funkcijām nenozīmē, ka padomei nav jāsadarbojas ar valdi. Gluži pretēji, lai varētu sekmīgi realizēt uzraudzības funkciju un varētu savlaicīgi saņemt informāciju par KS notiekošajiem procesiem, padomei ir cieši jāsadarbojas un aktīvi jākomunicē ar valdi. Padome var arī konsultēt, sniegt vadlīnijas un informēt par biedru kopsapulces vai biedru vairākuma nostāju atsevišķos jautājumos, tomēr padome nevar valdes vietā pieņemt tās kompetencē esošus jautājumus.

 

Piezīme:
Lai nodalītu uzraudzības funkciju no citām funkcijām un mazinātu iespējamos interešu konfliktus, KSL aizliedz par padomes locekli kļūt personai, kas vienlaikus ir šīs KS valdes loceklis, revidents vai prokūrists. Padomes loceklis var būt tikai fiziskā persona. Statūtos, ja tas ir nepieciešams, var paredzēt arī citus un stingrākus nosacījumus, t. sk., ka padomes loceklis var būt tikai biedrs.

 

Atšķirībā no valdes padome vienmēr ir koleģiāla institūcija, jo padomes minimālais locekļu skaits ir trīs. KSL neierobežo maksimālo padomes locekļu skaitu, tomēr līdzīgi kā valdes gadījumā padomes locekļu skaitu nevajadzētu noteikt pārāk lielu, lai padomes darbs nekļūtu pārāk smagnējs. Padomes locekļus vienmēr ievēlē biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce). Statūtos nevar noteikt citu institūciju, kas ievēlē padomi. Padomes locekli ievēlē uz pieciem gadiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš. Tā kā arī padomes locekļa amats ir saistīts ar lielu atbildību, tad personu par padomes locekli arī var ievēlēt tikai ar nepārprotamu šīs personas rakstveida piekrišanu (KSL 13.panta trešās daļas 5.punkts). Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju. Statūtos var noteikt, ka padomes priekšsēdētāju ievēlē biedru kopsapulce.

JĀŅEM VĒRĀ!
Ja KS izveido padomi, tad padomes sēdēm ir jānotiek vismaz reizi trijos mēnešos.

 

Turklāt katrs padomes loceklis, kā arī valde var pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību. Padome tāpat kā valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no statūtos noteiktā padomes locekļu skaita. Padomes lēmumu pieņemšana notiek tāpat kā valdei. Arī citi jautājumi daudzos aspektos sakrīt ar valdei paredzēto regulējumu, t. sk. lēmumu noformēšana, pilnvaru termiņš, tiesības vienpusēji atkāpties, atlīdzība, izdevumu segšana un atbildības jautājumi.