KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.4.Valdes atlīdzība

KSL neregulē šo jautājumu. Tā ir KS un valdes locekļa brīva vienošanās (privātautonomija). KSL neparedz obligātu pienākumu maksāt atlīdzību. KSL ļauj pusēm vienoties gan par atlīdzības nepieciešamību, gan par konkrētu atlīdzības apmēru. Atlīdzības jautājums ir arī atkarīgs no tā, vai ar valdes locekli tiek slēgts darba līgums vai tikai pilnvarojuma līgums. Pastāv iespēja, ka starp KS un valdi ir nevis darba tiesiskās, bet tikai pilnvarojuma attiecības. Ja ar valdes locekli tiek slēgts darba līgums, tad samaksa ir būtiska un obligāta darba līguma sastāvdaļa (Darba likuma 3.pants). Savukārt pilnvarojuma līgums var būt arī bezatlīdzības darījums (Civillikuma 2289.pants). Piemēram, teorētiski netiek izslēgta iespēja, ka visi KS valdes locekļi vienlaikus ir biedri un jau gūst labumu no pašas KS pastāvēšanas un tās normālas darbības. Šādā situācijā persona var būt ieinteresēta pildīt valdes locekļa pienākumus arī bez atlīdzības.

Valdes atlīdzību nosaka tā institūcija, kas ievēlē valdi, proti, biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce). Statūtos var paredzēt, ka valdi ievēlē un atlīdzību nosaka padome, tomēr šādā gadījumā biedru kopsapulcei saglabājas tiesības noteikt vismaz kopējos atlīdzības principus (KSL 31.panta pirmās daļas 8., 9. un 10.punkts). KSL arī neparedz noteikumus par laiku, kad pusēm ir jāvienojas par atlīdzību – konkrētu atlīdzības apmēru var noteikt gan lēmumā, ar kuru ir ievēlēts valdes loceklis, gan arī atsevišķā lēmumā, kas tiek pieņemts jau pēc valdes locekļa ievēlēšanas amatā. Ja KS ar valdes locekļiem pastāv tikai pilnvarojuma attiecības un nevienā brīdī biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce vai padome) nav pieņēmusi lēmumu par atlīdzības noteikšanu valdes loceklim, tad valdes loceklis nevar prasīt atlīdzības izmaksu.

Valdes atlīdzību nevar jaukt ar valdes funkciju veikšanai nepieciešamo izdevumu segšanu. KS ir pienākums segt izdevumus, kas ir saistīti tieši ar valdes kā izpildinstitūcijas darbību, t. sk. komandējumiem, transportu, pasta vai sakaru pakalpojumiem, valdes sēžu organizatoriskos izdevumus. Ar pienākumu izpildi saistīto izdevumu segšana izriet gan no darba tiesiskajām attiecībām, gan no pilnvarojuma līguma.