KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.1.Vadīšanas funkcija

KS vadīšana nozīmē uz KS darbības nodrošināšanu vērsto pasākumu realizāciju, kas noris KS iekšienē. Tas attiecas uz sabiedrības saimniecisko un organizatorisko vadīšanu, kura vērsta uz KS mērķu sasniegšanu – darbības nodrošināšanu, darba organizāciju, darbinieku izrīkošanu, pasākumus vadības nodrošināšanai. Vadīšanas funkcijā ietilpst, piemēram, šādi pienākumi: sapulču sasaukšana, lēmumu pieņemšana un tās organizēšana, grāmatvedības kārtošana, gada pārskata sastādīšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs, kā arī šo dokumentu glabāšana, darba iekšējās kārtības noteikumu, instrukciju apstiprināšana, rīkojumu izdošana u. c. likumā un statūtos noteikto formālo, kā arī citu nepieciešamo vadības pienākumu veikšana. Vadības funkcijā ietilpstošo uzdevumu kopumu nav iespējams uzskaitīt izsmeļoši. Valdes locekļiem kā krietniem un rūpīgiem saimniekiem ir jādara viss nepieciešamais un likumīgi iespējamais KS darbības nodrošināšanai konkrētajos apstākļos. Valdes locekļiem ir jānodrošina, lai KS darbotos atbilstoši likumiem un statūtiem.[1] Varētu teikt, ka pastāv princips, ka par visiem jautājumiem, kas likumā nav paredzēts citas pārvaldes institūcijas kompetencē, ir atbildīga valde.

JĀŅEM VĒRĀ!
Valdes locekļi KS vada tikai kopīgi. Vadīšanas funkcija izriet no likuma, tāpēc ar biedru kopsapulces vai citādāku KS lēmumu nevar paredzēt, ka kādam valdes loceklim netiek uzticēta KS vadīšana, kā arī neviens no valdes locekļiem nav tiesīgs nepiekrist vadīt KS.[2]

 

Ja kāda persona formāli ir iecelta par valdes locekli, tomēr faktiski tai netiek uzticēta vadīšanas funkcija, tad šī persona ir uzskatāma par fiktīvu valdes locekli (ielikteni, “salmu vīru” – no angļu valodas “straw man”). Valdes locekļi visas darbības, kas saistītas ar vadīšanas funkciju var fiziski nodrošināt paši vai arī pieņemt darbiniekus vai uzticēt šos pienākumus citiem speciālistiem. Piemēram, valdes locekļiem fiziski nevajag nogādāt biedru kopsapulces paziņojumus visiem biedriem, to var uzticēt darbiniekiem vai pasta pakalpojumu sniedzējiem, tomēr valdei joprojām saglabājas pienākums nodrošināt, ka šī darbība tiek veikta, kā arī saglabājas ar to saistītā atbildība. Ja KS darbības joma ir plaša, tad ir grūti iedomāties situāciju, ka KS spētu funkcionēt tikai ar valdes locekļiem, nepieņemot darbiniekus vai neuzticot atsevišķus uzdevumus citiem speciālistiem.

 

[1] Strupišs A. Tiesas spriedumu komentāri: par valdes locekli kā darbinieku. Jurista Vārds, 28.02.2012., Nr.9 (708)

[2] Lielkalne B. Valdes locekļu nodarbinātības problemātiskie aspekti. Jurista Vārds, 28.02.2012., Nr.9 (708)