KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.Valde

JĀŅEM VĒRĀ!
Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv KS. Valde ir obligāta KS institūcija.

Ja KS ilgstoši nav valdes, tad šādu KS darbība var tikt izbeigta piespiedu kārtībā, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra lēmumu (KSL 70.panta pirmās daļas 1.punkts). KS kā juridiska persona jeb fikcija nespēj patstāvīgi realizēt rīcībspēju - slēgt darījumus, sniegt pakalpojumus, vērsties iestādēs vai tiesās. Šim nolūkam ir nepieciešamas fiziskās personas, caur kurām šī rīcībspēja tiek realizēta. KS vienīgā izpildinstitūcija ir valde, tāpēc arī valde ir tā, kas realizē sabiedrības rīcībspēju. Jau valdes legāldefinīcija KSL norāda, ka valdes kompetenci, tiesības un pienākumus nosaka divas galvenās funkcijas – vadīšana un pārstāvība. Valdes locekļiem ir pienākums veikt abas funkcijas. KSL nodala divas šīs funkcijas, tomēr KSL nesatur skaidrojumu, kas ir saprotams ar šīm funkcijām. KSL arī neatklāj šo terminu precīzu saturu, tomēr var skatīties arī tiesu un doktrīnas atziņas, kas attiecas uz kapitālsabiedrības valdes statusu un funkcijām. KSL ir uzskaitītas atsevišķas darbības, kas noteikti ietilpst valdes kompetencē un atbildībā – valde atbild par KS saimniecisko darbību, par likumam atbilstošu grāmatvedību, kā arī valde pārvalda KS mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem, valde sasauc un organizē biedru kopsapulces, valde ved biedru reģistru u. tml. Arī citos likumos var būt noteikti pienākumi vai darbības, kas noteikti ietilpst tikai valdes funkcijās. Piemēram, atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.panta trešā daļa paredz, ka valdes loceklis kā uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu.