KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.9.Balsojuma nodošana pirms sapulces

KSL 36.panta ceturtās daļas 2.punkts paredz, ka KS statūtos var ļaut biedriem nodot balsis pirms biedru kopsapulces. Šādā gadījumā biedrs var informēt par savu nostāju (balsot), par kādu no biedru kopsapulces darba kārtības jautājumiem pirms pašas kopsapulces. KSL tiek lietots termins “nosūta”, tomēr galvenais princips ir, ka biedrs to jebkādā veidā rakstveidā dara savlaicīgi zināmu KS. Piemēram, nav aizliegts savu balsojumu iesniegt arī personīgi KS valdei.

 

Piezīme:
Ja biedrs personīgi (klātienē) valdei neiesniedz savu balsojumu, bet nodot ar parastu pasta sūtījumu, tad varētu pastāvēt risks, ka valdei ir grūtības identificēt, vai konkrēto vēstuli ir sūtījis biedrs, jo ir maz ticams, ka valde ir spējīga pārbaudīt biedra personiskā paraksta autentiskumu.

 

Valdei šādi iesniegts balsojums vismaz ir jāsaglabā un jāpievieno protokolam. Ja balsojums ir sūtīts parastā pasta sūtījumā, tad valde papildu drošībai var piezvanīt konkrētajam biedram un pārjautāt, vai tiešām biedrs ir veicis šādu balsojumu. KSL neparedz kārtību, kā tieši notiek nosūtīšana un balsojuma akceptēšana. Balsojuma nodošana pirms kopsapulces ir biedra papildu tiesības, ko automātiski negarantē KSL (tikai tad, ja paredzēts statūtos), tāpēc šai iespējai KS var paredzēt samērīgus ierobežojumus, kas vienlaikus padara balsojumu drošāku. KS statūtos var paredzēt papildu procedūras, kas ļauj nekļūdīgi identificēt biedra gribu, t. sk. ieviest autentifikācijas sistēmu tikai biedriem, nosūtīt balsojumu ar drošo elektronisko parakstu, nosūtīt balsojumu no biedru reģistrā norādītā telefona numura vai e-pasta u. tml.

Termiņš šādai balsu nodošanai ir saistāms ar nemainīgas darba kārtības pieejamību. Respektīvi, nebūtu pieļaujams, ka biedrs nobalso par kādu no biedru kopsapulcē minētajiem jautājumiem pirms nav zināma pilna un nemainīga biedru kopsapulces darba kārtība. Tas varētu radīt pārpratumus un biedra tiesību pārkāpumus, jo īpaši gadījumos, ja darba kārtībā tiek izmainīta secība vai numerācija. Šādās situācijās var būt neiespējami konstatēt, par kuru no jautājumiem biedrs ir veicis balsojumu. Ja statūtos vai konkrētās kopsapulces sasaukšanas paziņojumā nav norādīti citi termiņi, tad atbilstoši KSL 35.panta trešajai daļai nemainīga darba kārtība ir droši zināma tikai 10 dienas pirms kopsapulces. Līdz ar to, ja statūtos vai kopsapulces izziņošanas paziņojumos nav noteikts nekas atšķirīgs no likuma, tad biedram saglabājas iespēja nodot savu balsi 10 dienu laikā no nemainīgas darba kārtības līdz kopsapulces notikšanas (atklāšanas) brīdim. Savukārt, ja kopsapulce tiks izziņota 2 mēnešus pirms kopsapulces norises, tad atbilstoši likuma 35.panta otrajai daļai papildu jautājumu iekļaušanai noteiktais termiņš varētu beigties jau 50 dienas pirms kopsapulces, kā rezultātā nemainīgā darba kārtība varētu būt zināma pat mēnesi pirms kopsapulces. Proti, šādā gadījuma arī balsojumu pirms kopsapulces ir iespējams iesniegt visa šā mēneša laikā.

Balsojumu pirms kopsapulces var nodot arī par jautājumiem, kas minēti KSL 34.panta pirmajā daļā (padome, gada pārskats, statūti, valde, reorganizācija). Balsojuma iesniegšana pirms kopsapulces neizmaina faktu, ka biedru kopsapulce ir sasaukta un ir notikusi. Turklāt atbilstoši likuma 36.panta piektajai daļai biedrs, kas savu balsojumu nodevis pirms kopsapulces, tiek uzskatīts par klātesošu (proti, tiek prezumēts, ka viņš ir piedalījies kopsapulcē), t. sk. viņus ņem vērā kopsapulces kvoruma noteikšanā (ja tāds ir paredzēts statūtos).

JĀŅEM VĒRĀ!
Vienlaikus KSL neliedz un arī KS statūtiem nevajadzētu nekādi ierobežot biedram iespēju pārdomāt un tomēr ierasties biedru kopsapulcē klātienē arī gadījumā, ja balsojums ir iesniegts pirms kopsapulces. Šādā gadījumā valdei vai kopsapulces vadītājam ir jānodrošina, ka biedrs nenobalso divreiz, proti, spēkā ir biedra pēdējais gribas izpaudums, tāpēc, ja biedrs piedalās balsošanā klātienē, tad viņa iepriekš atsūtītais balsojums tiek anulēts.