KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.7.2.Klātesošo biedru saraksts

Pirms biedru kopsapulces atklāšanas valde sastāda klātesošo biedru sarakstu. Ja izņēmuma gadījumā valde kopsapulcē nepiedalās un biedru kopsapulci sasauc cita institūcija (padome, revidents, viena desmitdaļa biedru), tad šī institūcija nodrošina saraksta sastādīšanu. Ja biedrs piedalās ar pilnvarnieka starpniecību, biedru sarakstā norāda informāciju par pilnvarnieku (vārds, uzvārds, personas kods). Savukārt juridiskajām personām norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, kā arī informāciju par juridiskās personas pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods). Biedrs, kā arī attiecīgi tā pilnvarnieks vai likumiskais pārstāvis apliecina savu klātbūtni biedru kopsapulcē, parakstoties klātesošo biedru sarakstā.

 

Piezīme:
Ja tiek izmantotas KS statūtos noteiktās iespējas un biedrs piedalās kopsapulcē ar elektronisko līdzekļu starpniecību vai iesniedz balsojumu pirms kopsapulces, tad šāds biedrs ir uzskatāms par klātesošu (KSL 36. panta piektā daļa) un valde nodrošina attiecīgas informācijas norādīšanu klātesošo biedru sarakstā. Šādā gadījumā ir nepārprotami norādāms, ka attiecīgais biedrs ir izmantojis KS statūtos noteiktās iespējas, tāpēc biedra personīgā paraksta sarakstā nav.

 

Klātesošo biedru sarakstā var arī uzreiz veikt atzīmes, vai konkrētajam biedram ir balsstiesības.

JĀŅEM VĒRĀ!
Ja biedrs nav izpildījis savas saistības vai viņam ir kriminālprocesa ietvaros ierobežotas balsstiesības (KSL 37.panta otrā daļa), tad to ir nepieciešams konstatēt jau pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas.

 

Ja balsstiesības ir ierobežotas tikai uz konkrētu jautājumu, piemēram, tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu ar konkrēto biedru (KSL 37.panta trešā daļa), tad šādu informāciju nebūtu jānorāda klātesošo biedru sarakstā, izņemot, ja tas ir vienīgais darba kārtības jautājums.

Biedru kopsapulcē var piedalīties arī biedrs, kuram nav balsstiesību. KSL to neregulē, tāpēc tā ir brīva KS un biedru kopsapulces izvēle, vai biedru kopsapulcē drīkst ierasties arī trešās personas (masu mediju pārstāvji, biedru pieaicināti eksperti u.tml.) un vai ļaut šīm personām izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus kopsapulces laikā.