KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.Biedru kopsapulce

JĀŅEM VĒRĀ!
Biedru kopsapulce ir augstākā KS pārvaldes institūcija. Visi biedri automātiski veido biedru kopsapulci un nav jāpieņem nekāds lēmums par biedru kopsapulces izveidošanu.

 

Biedru kopsapulce ir vienīgā institūcija, kuras izveidošanai nav jāprasa īpaša piekrišana, jo persona, kas vēlas kļūt par biedru, ar uzņemšanas brīdi (ierakstīšanu biedru reģistrā) kļūst arī par biedru kopsapulces sastāvdaļu. Visi biedri ir tiesīgi piedalīties biedru kopsapulces norisē un izmantot citas KSL paredzētās biedru tiesības. Biedrs var piedalīties kopsapulcē, saņemt informāciju, izteikt savu viedokli vai uzdot jautājumus arī gadījumā, ja tam nav balsstiesību.

 

Piezīme:
Biedrs var piedalīties kopsapulcē arī ar pilnvarnieka starpniecību, noformējot pilnvaru rakstveidā un pievienojot šo pilnvaru kopsapulces protokolam. Pilnvarai nav nepieciešama notariāla forma. Rakstveida pilnvarai ir jābūt tādā formā, lai no tās būtu nepārprotami identificējams biedrs un viņa griba pilnvarot konkrēto personu.

 

Tomēr praksē, ņemot par piemēru arī veco KSL, tiek paredzēts pienākums uzrādīt biedra karti, paju vai biedra grāmatiņas oriģinālu. Šādi dokumenti nevar aizstāt likumā paredzēto pilnvaru, jo tie skaidri neapliecina biedra gribu pilnvarot, jo kāds šos dokumentus var būt ieguvis arī bez biedra piekrišanas. Tā būtu valdes (biedru kopsapulces organizētāja) atbildība, ja personai ļautu piedalīties kopsapulcē cita biedra vietā tikai uz šādu dokumentu pamata bez pilnvaras.

JĀŅEM VĒRĀ!
Viena persona nevar pārstāvēt vairāk nekā trīs biedrus, izņemot gadījumu, kad pilnvarā ietverts balsošanas uzdevums par katru attiecīgās biedru kopsapulces darba kārtības jautājumu.

 

Tā kā pastāv iespēja, ka darba kārtība tiek papildināta un nemainīga darba kārtība varētu būt zināma tikai 10 darba dienas pirms kopsapulces (KSL 35.panta trešā daļa), tad šādu pilnvaru ar balsošanas uzdevumiem nevajadzētu izsniegt ātrāk, nekā ir zināma nemainīga darba kārtība.

 

Piezīme:
Pilnvara nav nepieciešama likumiskajiem pārstāvjiem, piemēram, juridisko personu valdes locekļiem vai nepilngadīgu bērnu vecākiem, bet tādā gadījumā ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības.