KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.3.Biedra statusa zaudēšana

Tā kā KS ir brīvprātīga organizācija, biedrs var jebkurā brīdī izstāties no KS (KSL 17.pants). KSL paredz tiesības KS atlikt biedra izstāšanos līdz trīs mēnešu termiņam tikai īpašos gadījumos, piemēram, lai dotu iespējas KS pārvaldes institūcijai pārliecināt biedru par biedra statusa saglabāšanu (ņemot vērā, ka biedra izstāšanās var nozīmēt finansiālas sekas pašai KS). Tā kā biedra izstāšanās ir labprātīga un KS nav tiesību ierobežot biedra izstāšanos, par biedru reģistra vešanu atbildīgajai KS pārvaldes institūcijai nav jāpieņem lēmums, bet gan jāveic tikai faktiskas izmaiņas biedru reģistrā.

KSL paredz arī izsmeļošu uzskaitījumu, kad biedru var izslēgt (KSL 18.panta pirmā daļa):

  • ja biedrs neatbilst likumā vai statūtos noteiktajiem biedra statusa kritērijiem (piemēram, ja statūtos noteikts, ka par KS biedru var būt tikai meža īpašnieks un attiecīgais biedrs to ir atsavinājis, KS ir tiesības izslēgt to no KS);
  • biedrs būtiski pārkāpis šā likuma vai statūtu noteikumus (piemēram, biedrs ilgstoši nemaksā statūtos noteikto biedra maksu);
  • biedra darbība negatīvi ietekmē sabiedrības reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu tās interesēm (piemēram, biedrs izplata apzināti nepatiesu informāciju par KS).

Pirmajā gadījumā biedra statusa kritēriji ir skaidri noteikti likumā, vai statūtos, tāpēc biedra neatbilstība tiem ir samērā viegli konstatējama. Otrajā un trešajā gadījumā ir nepieciešams padziļināti vērtēt, vai attiecīgais likuma vai statūtu pārkāpums ir tik būtisks, lai biedru izslēgtu no KS, vai biedra rīcības rezultātā ir nodarīts kaitējums KS.

 

Piezīme:
Arī šajās situācijās lēmumam par biedra izslēgšanu ir jābūt “profesionālam”, jo KS ir pienākums norādīt uz faktiem, kas kalpo par pamatu izslēgšanai, nevis tikai formāli atsaukties uz kādu no likumā minētajiem biedra izslēgšanas pamatiem.

 

Tāpēc vēlams šo pienākumu atstāt KS valdes kompetencē. KSL gan ļauj statūtos noteikt arī citu atbildīgo institūciju – gan citu no likumā minētajām pārvaldes institūcijām (piemēram, padomi), gan arī KS speciāli izveidotu institūciju (piemēram, speciāli izveidotu biedru izslēgšanas komisiju). KS statūtos nevajadzētu biedru kopsapulci noteikt kā pirmo institūciju, kas lemj par biedru izslēgšanu, jo tas varētu būt pretrunā ar principu, ka biedru kopsapulce ir augstākā KS institūcija, bet KSL paredz nodrošināt iekšēju apstrīdēšanas kārtību. Nepamatotu biedra izslēgšanu var pārsūdzēt tiesā. Jāņem arī vērā, ka biedra statuss un biedra dalības izbeigšanās sekas (paju izmaksa) ir nošķirami institūti (KSL 19.pants). Apstāklis, ka KS nevar uzreiz finansiāli nodrošināt paju izmaksu nedrīkst būt šķērslis, kas liedz biedram izstāties, jo tas būtu pretēji atvērtības principam un KS kā brīvprātīgas organizācijas principam.

JĀŅEM VĒRĀ!
Neatkarīgi no tā, vai biedrs ir izstājies no KS labprātīgi, vai arī pati KS ir pieņēmusi lēmumu par biedra izslēgšanu, KS dzēš no pamatkapitāla bijušajam biedram piederošās pajas un veic šo paju izmaksu. Tādējādi biedra dalības izbeigšanās gadījumā paja kļūst par KS parādu attiecībā pret bijušo biedru.

 

KS veic izmaksas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas, pieskaitot šai izmaksai peļņu vai ieturot zaudējumus par pēdējo pārskata gadu proporcionāli laikam, kad šī persona bijusi biedra statusā. Ierobežojumi izmaksu veikšanai var tikt noteikti, lai aizsargātu pašas KS finansiālās intereses un turpmāko darbību. KS var pagarināt paju izmaksas termiņu, ja izmaksa, kura veicama pārskata gada laikā, vienam vai vairākiem bijušajiem biedriem pārsniedz 3 procentus no sabiedrības pamatkapitāla. Termiņa pagarinājumu piemēro izmaksas daļai, kas pārsniedz 3 procentus no sabiedrības pamatkapitāla. Ja KS pagarinājusi izmaksu termiņu, izmaksu veic vienmērīgi pa gadiem, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā no gada pārskata apstiprināšanas. Vienlaikus statūtos var noteikt arī citu maksimālo izmaksu termiņu.

Persona zaudē biedra statusu, protams, arī nāves gadījumā. Biedra nāves gadījumā tā mantinieks automātiski nekļūst par KS biedru. Šādā gadījumā mantiniekam piemērojams vispārējais regulējums par iestāšanos KS. Ja biedra mantinieks izteiks vēlmi iestāties KS, atteikt tā uzņemšanu varēs tikai tad, ja mantinieks neatbilst biedra statusa kritērijiem vai ir iepriekš izslēgts no KS. KS būs ļoti ierobežotas tiesības atteikt mantinieka uzņemšanu KS, pamatojoties uz to, ka KS nespēj apkalpot lielāku biedru skaitu (ņemot vērā, ka mantinieka iestāšanās pēc būtības nemaina biedru skaitu). Atšķirībā no vispārējās iestāšanās kārtības mantinieks būs atbrīvots no iestāšanās maksas, jo KS administratīvie izdevumi saistībā ar mantinieka uzņemšanu KS parasti ir salīdzinoši daudz mazāki nekā ar cita jauna biedra uzņemšanu. Ja mantinieks nevēlēsies kļūt par KS biedru, tam pienākošos biedra ieguldījumu pamatkapitālā KS izmaksās vispārējā kārtībā.