KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.2.Biedra uzņemšana

KS dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad KS ir izveidota (reģistrēta Uzņēmumu reģistra žurnālā). Dibinātāji automātiski (bez papildu iesnieguma vai piekrišanas) tiek ierakstīti biedru reģistrā.

 

Piezīme:
Faktiski sākotnējais biedru reģistrs (ar dibinātājiem) būtu izveidojams jau pirms KS reģistrēšanas, lai vēlāk nerastos praktiskas problēmas, ka pietrūkst informācijas dibinātāju ierakstīšanai biedru reģistrā.

 

Savukārt pēc dibināšanas citas personas var kļūt par biedru tikai ar uzņemšanu (ierakstīšanu biedru reģistrā). Par KS biedru var būt persona, kas izmanto KS pakalpojumus un atbilst statūtos noteiktajiem biedra statusa kritērijiem. Proti, par biedru var kļūt ikviena persona, kas atbilst biedra kritērijiem, ja vien nepastāv likumā noteikts izņēmums (piemēram, KSL 6.panta pirmās daļas 2.punkts un 15.panta trešā daļa).

Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz KS rakstveida pieteikumu (3.attēls), norādot biedra uzņemšanai un biedru reģistra vešanai nepieciešamās ziņas, kā arī apmaksā vismaz vienu paju (KSL 24.panta otrā daļa). Ja ir paredzēta iestāšanās maksa vai biedra nauda (vai abas kopā), tad vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu ir veicami arī šie maksājumi. Iestāšanās maksa ir vienreizējs maksājums, ko biedrs veic iestāšanās brīdī, kas parasti ir vērsta uz KS organizatorisko izdevumu segšanu saistībā ar biedra uzņemšanas procesu. Savukārt biedra nauda ir regulārs maksājums, ko biedrs iemaksā KS. Iestāšanās maksa un biedra naudas lielums ir nosakāms statūtos. Šo mantisko saistību paredzēšanu nevar uzticēt valdei vai padomei, jo biedriem ir tiesības paļauties, ka jebkādas izmaiņas notiks prognozējamā veidā (ar statūtu grozījumiem).

JĀŅEM VĒRĀ!
KS personas pieteikumu izskata nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Lēmumu par biedra uzņemšanu (vai atteikumu uzņemt) pieņem valde, ja statūtos nav noteikta cita pārvaldes institūcija.

 

Ja persona atbilst KSL un KS statūtos noteiktajiem kritērijiem, tad ir ļoti ierobežotas iespējas atteikt šo personu uzņemt. KS ir tiesīga atteikt uzņemt personu biedra statusā tikai šādos gadījumos:

  • persona neatbilst biedra statusa kritērijiem;
  • KS nespēj apkalpot lielāku biedru skaitu un tā apkalpo tikai savus biedrus;
  • persona jau bijusi izslēgta no KS par būtiskiem likuma vai statūtu pārkāpumiem vai arī par biedra rīcību, kas negatīvi ietekmējusi KS reputāciju vai radījusi kaitējumu KS interesēm.

JĀŅEM VĒRĀ!
Ja KS atsaka personas uzņemšanu, tad KS piecu dienu laikā rakstveidā informē (pieņem lēmumu), norādot atteikuma iemeslu. Lēmumam par biedra neuzņemšanu ir jābūt profesionālam, nevis “patīk vai nepatīk”, jo nepamatotu atteikumu var apstrīdēt citā KS institūcijā un pat vērsties tiesā.

 

KSL paredz, ka lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde bez citas pārvaldes institūcijas apstiprinājuma. Tā kā KSL ir skaidri noteikti gadījumi, kad KS var atteikt personu uzņemt KS, valdei ir jābūt spējīgai šos apstākļus konstatēt bez biedru kopsapulces apstiprinājuma. Vienlaikus statūtos ir atļauts noteikt citu institūciju (piemēram, padomi vai speciāli izveidotu biedru uzņemšanas komisiju), kas ir atbildīga par biedru uzņemšanu.

 

Piezīme:
Tā kā KS atteikums uzņemt personu par biedru ir apstrīdams vismaz vienā citā KS institūcijā, tad KS statūtos nevajadzētu biedru kopsapulci noteikt kā pirmo institūciju, kas lemj par biedru uzņemšanu, jo tas varētu būt pretrunā ar to, ka biedru kopsapulce ir augstākā institūcija, kuras lēmumus var pārsūdzēt tikai tiesā.

 

Gadījumā, ja valde ir noteikta kā atbildīgā institūcija par biedru uzņemšanu, izmaiņas biedru reģistrā veic vienlaicīgi ar lēmumu par biedra uzņemšanu. Savukārt gadījumā, ja šāda lēmuma pieņemšana atbilstoši statūtiem ir uzticēta citai KS institūcijai, valdei ir pienākums veikt izmaiņas biedru reģistrā ne vēlāk kā trīs dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

3.attēls