KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.1.Biedru reģistrs

JĀŅEM VĒRĀ!
Biedrs ir tā persona, kas ir ierakstīta valdes vestajā biedru reģistrā. Persona iegūst biedra statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedru reģistrā, un zaudē, kad tā izslēgta no biedru reģistra.

 

Šāds regulējums par biedra statusa iegūšanu un zaudēšanu noteikts, lai visām ieinteresētajām personām (t. sk. arī citiem biedriem) būtu iespējams iepazīties ar biedru sarakstu vienā dokumentā. Ja biedrs vēlas pārbaudīt, piemēram, vai biedru kopsapulces lēmumu pieņemšanā piedalās tikai pilntiesīgi biedri un kāds ir kopējais biedru skaits biedru kopsapulces norises laikā, viņam nav jāizprasa atbildīgās institūcijas lēmumi, bet gan pietiek ieskatīties biedru reģistrā. Ar biedru reģistru var iepazīties biedri, padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskas iestādes (tiesa, tiesībaizsardzības iestādes u. tml.). Tāpēc nav nepieciešams izsniegt arī īpaši noformētas biedra vai paju kartes, jo šo pašu funkciju faktiski nodrošina arī izraksts no biedru reģistra, ko katrs biedrs jebkurā brīdī ir tiesīgs pieprasīt KS valdei.

Valde veic izmaiņas biedru reģistrā, tiklīdz saņem attiecīgas ziņas.

Biedru reģistrā norāda šādu informāciju:

  • ziņas par biedriem;
  • datumu, kad biedrs ierakstīts biedru reģistrā;
  • katram biedram piederošo paju skaitu un to nominālvērtību;
  • ziņas par biedra balsstiesību ierobežojumu;
  • izmaiņas, kas notikušas ar pajām;
  • datumu, kad biedrs izslēgts no biedru reģistra un kad notikusi galīgā norēķināšanās ar bijušo biedru;
  • citu informāciju, kuru KS uzskata par būtisku.