KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

III Kooperatīvās sabiedrības pārvalde

JĀŅEM VĒRĀ!
KSL paredz un regulē šādas KS pārvaldes institūcijas – biedru kopsapulci, pārstāvju sapulci, valdi, padomi, likvidatoru un revidentu.

 

Formāli tā nav pārvaldes institūcija, tomēr likumā tiek regulēts, kā arī publiskajā reģistrā (Uzņēmumu reģistra žurnālā) tiek ierakstīts arī prokūrists. Biedru kopsapulce un valde ir obligātas institūcijas. Arī likvidators ir obligāta pārvaldes institūcija, tomēr jau atbilstoši nosaukumam likvidators darbojas tikai likvidācijas procesa laikā, aizstājot valdi un padomi, jo likvidatoram ir visas valdes un padomes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi. Plašāk par likvidatoru un likvidācijas procesu kopumā skatīt sadaļu

1.Darbības izbeigšana. Savukārt biedri paši par sevi nav pārvaldes institūcija, tomēr biedri veido biedru kopsapulci un pieņem svarīgākos KS lēmumus.

 

Piezīme:
KSL neparedz regulējumu, tomēr nav aizliegts ar KS statūtiem izveidot arī citas pārvaldes institūcijas. KS var papildus izveidot komisijas, komitejas vai citas līdzīgas institūcijas, kas, piemēram, izskata, izvērtē, konsultē vai sniedz atzinumus par biedru uzņemšanu vai izslēgšanu, revīzijas (audita) jautājumus, darbinieku un amatpersonu atalgojuma jautājumus un citus jautājumus.

 

Izveidojot jebkādu papildu institūciju, ir skaidri jāparedz šīs institūcijas kompetence, tiesības un pienākumi, jo šādām papildu institūcijām nepastāv nekāds likumiskais regulējums. Turklāt šo papildu institūciju kompetence nevar ierobežot likumā noteikto (regulēto) institūciju imperatīvi noteiktās tiesības, pienākumus un atbildību. Piemēram, tikai un vienīgi biedru kopsapulce nosaka juridiski saistošu atlīdzību padomei, tāpēc atalgojuma komiteja var sniegt tikai izvērtējumu, nevis pieņemt juridiski saistošu lēmumu. Arī citu institūciju izveide nedrīkst ierobežot biedru kontroles tiesības vai citas biedriem likumā paredzētās tiesības. Līdz ar to KS ir tiesības veidot papildu institūcijas, tomēr šo papildu institūciju kompetence būs salīdzinoši ierobežota vai arī tās darbība būs pakļauta (pakārtota) citas institūcijas kompetencei – biedru kopsapulcei, padomei vai valdei (2.attēls).

2.attēls