KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.6.Pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistram

Pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistram ir pēdējā stadija dibināšanā, kas ir visai pašsaprotami, tomēr drošības pēc tas ir uzsvērts arī likumā (KSL 13.panta ceturtā daļa). Atbilstoši KSL 3.panta otrajai daļai KS tiek nodibināta un iegūst juridiskas personas statusu tikai ar brīdi, kad tā tiek ierakstīta (reģistrēta) Uzņēmumu reģistra žurnālā, proti, vienā no Uzņēmumu reģistra vestajiem publiskajiem reģistriem.[1]

 

Piezīme: Praksē nereti tiek jaukts, ka KS tiek ierakstīta komercreģistrā, tomēr tas ir cits Uzņēmumu reģistra vestais publiskais reģistrs. Izstrādājot un pieņemot KSL, tā bija tiesību politiskā izšķiršanās, ka KS nav komersanta statusa un attiecīgi tas arī turpmāk nav reģistrējams komercreģistrā.

 

Pirms ierakstīšanas publiskajā reģistrā KS nepastāv. Ierakstīšana publiskajā reģistrā ir attiecīgā veidojama atzīšana no valsts puses par pilnvērtīgu tiesību subjektu attiecībā pret trešajām personām. 

JĀŅEM VĒRĀ!
Līdz ar KS reģistrēšanu KS iegūst tiesību subjekta (juridiskās personas) statusu un KS iegūst visus ar to saistītos atribūtus - nosaukumu, reģistrācijas numuru, savu nodalītu mantu un atbildību, tiesības pilnvērtīgi uzņemties saistības KS vārdā, kā arī dibinātāji automātiski kļūst par KS biedriem (KSL 14.panta ceturtā daļa). Ar reģistrācijas brīdi KS tiek automātiski reģistrēta arī kā nodokļu maksātāja. 

 

KS reģistrēšanu regulē KSL 13.pants un attiecīgās tiesību normas no likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. KSL 13.pantā ir uzskaitīti dokumenti, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram, kā arī šā panta ceturtajā daļā ir atsauce uz 9.panta otro daļu, kas tostarp paredz pienākumu iesniegt pieteikumu un veikt attiecīgus maksājumus. Reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā faktiski sastāv no divām darbībām - pieteikuma (likumos paredzētās informācijas un dokumentu) iesniegšanas un ar reģistrāciju saistīto maksājumu veikšanas. Pieteikumam pievieno jau iepriekš minētos dokumentus (dibināšanas dokumentus; dokumentus, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu; valdes un padomes locekļu piekrišanu ieņemt amatus), kā arī papildus iesniedz arī paziņojumu par KS juridisko adresi. Plašu informāciju par Uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem un veicamajām procedūrām var atrast arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā - www.ur.gov.lv.

Uzņēmumu reģistra mājaslapā ir pieejama arī veidlapa KS ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā. Tomēr atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” grozījumiem 7.1pantā no 2017.gada 1.maija likums vairs neparedz obligātu veidlapu izmantošanu.[2] Šī veidlapa ir uzskatāma tikai par juridiski nesaistošu pieteikuma paraugu, kā arī veidlapu paraugus vairs neapstiprina Ministru kabinets. Vienlaikus praksē ir pierādījies, ka Uzņēmumu reģistra piedāvātās veidlapas gan atvieglo klientiem izpratni, gan būtiski atvieglo Uzņēmumu reģistra valsts notāru darbu, jo veidlapas ļauj strukturētā veidā norādīt visu nepieciešamo informāciju, tādejādi gan paātrinot informācijas norādīšanu un pārbaudīšanu, gan būtiski samazinot iespēju, ka personas Uzņēmumu reģistram aizmirst iesniegt kādu nepieciešamo informāciju vai dokumentus. Līdz ar to, lai arī no likuma viedokļa veidlapas izmantošana nav obligāta un pieteikumā Uzņēmumu reģistram ir pietiekoši norādīt ziņas, kas atbilstoši likumam ir ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā par KS, tomēr praksē absolūtais vairums Uzņēmumu reģistra klientu izmanto Uzņēmumu reģistra izstrādātās veidlapas.

 

[1] Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 2.pants.

[2] Skatīt arī likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Saeimas reģ. Nr.751/Lp12) anotācijā norādīto skaidrojumu/ (skatīts 18.10.2019.)