KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.Dibināšanas darbības

KSL 9.pantā ir deklaratīvi uzskaitītas minimālās darbības, kas jāveic dibinātājiem, lai varētu sekmīgi notikt KS reģistrēšana (1.attēls). KSL uzskaitītās darbības tomēr nevar uzskatīt par juridiski pareizu secību, kā arī vairākas darbības var veikt vienlaikus. Tā kā KSL izvirza prasību, ka dibināšanas līgumā ir jānorāda arī konkrētas personas, kas ir ieceltas pārvaldes institūcijās (KSL 11.panta pirmās daļas 5.-7.punkts), tad dibināšanas līgumu galīgā variantā nemaz nevar parakstīt, kamēr nav izveidotas pārvaldes institūcijas. Līdz pārvaldes institūciju izveidei dibināšanas dokumenti ir uzskatāmi tikai par projektiem, jo nav notikusi vienošanās par visām būtiskajām līguma sastāvdaļām. Dibināšanas dokumentus šajā stadijā varētu uzskatīt arī par priekšlīgumu (Civillikuma 1541.pants). Līdz ar to juridiski korektāk būtu nodalīt dibināšanas dokumentu (projektu vai priekšlīgumu) izstrādi no to parakstīšanas.

1.attēls

 

Vienlaikus nevar izslēgt iespēju, ka vairākas darbības var veikt arī paralēli. KSL to neizdala kā īpašu ar dibināšanu saistītu darbību, tomēr KS reģistrēšana nevar notikt bez KS juridiskās adreses. Juridiskās adreses noteikšanai nav konkrēta laika grafika, tomēr šai darbībai ir jānotiek starp dibināšanas dokumentu izstrādi un pieteikuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistram. Ja KS darbībai (t. sk. juridiskās adreses reģistrēšanai) ir nepieciešamas telpas, ko nevar piedāvāt paši dibinātāji, tad dibinātājiem dibināmās KS vārdā būtu jānoslēdz arī telpu nomas priekšlīgums.