KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.Iesniedzamie dokumenti

  • iesniegums par atbilstības statusa piešķiršanu KS (standarta forma, MK noteikumu 1.pielikums);
  • biedru saraksts un informāciju par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp KS un tās biedriem (MK noteikumu 3.pielikums);
  • informācija par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp KS un personām, kas nav KS biedri (MK noteikumu 4.pielikums);
  • neapstiprināts (paraksttiesīgās personas parakstīts) gada pārskata projekts par iepriekšējo noslēgto saimnieciskās darbības gadu;
  • protokola izraksts par iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā sasaukto kārtējo biedru kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts KS gada pārskats un peļņas sadale, un biedru kopsapulces dalībnieku reģistrācijas lapa;

 

Piezīme:
Piemēram, ja KS iesniedz dokumentus atbilstības izvērtēšanai 2019.gadā, protokola izraksts un dalībnieku reģistrācijas lapa iesniedzama par 2018.gadā notikušo biedru kopsapulci.

 

  • maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par KS izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai atbilstoši MK noteikumu pielikumā norādītajam cenrādim;
  • KS, kura darbojas mežsaimniecības nozarē - informāciju par biedra reģistrēto meža īpašuma platību hektāros un tā kadastra numuru;

 

Piezīme:
Informāciju sniedz par tādu KS biedru skaitu, lai ar to KS reģistrēto meža īpašumu platību kopsummu būtu izpildīts MK noteikumu kritērijs, kas paredz, ka atbilstības izvērtēšanas brīdī KS biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāru.

 

  • KS, kura darbojas mežsaimniecības nozarē un ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā līdz iepriekšējā gada 1.jūlijam, un nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu - KS biedru sarakstu, norādot gadu, kurā biedrs ieguvis meža īpašumu.