KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.Kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipi

  • KS ir demokrātiski kontrolētas organizācijas. Demokrātiju nodrošina KSL nosacījums - katram KS biedram biedru kopsapulcē ir viena balss. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no biedra realizētās produkcijas apjoma vai citiem saimnieciskās darbības rādītājiem, lēmumu pieņemšanas procesā biedri ar dažāda lieluma saimniecībām būs līdzvērtīgi.
  • KS darbībā nepastāv risks, ka attīstībā ieguldītie līdzekļi „nonāk” ārvalstnieku rokās, jo kooperatīvu nevar pārdot.
  • Ienākumi, kā arī izmaksas, tiek godīgi sadalītas starp KS īpašniekiem – lauksaimniekiem, mežsaimniekiem. Tas nozīmē, ka, ja KS pieder savs pārstrādes uzņēmums, iegūtā peļņa nenonāk atsevišķiem pārstrādes uzņēmuma īpašniekiem, bet tiek sadalīta izejvielas ražotājam – KS biedram.
  • KS pieder lauksaimniekiem vai mežsaimniekiem, un tie paši var kontrolēt darbību. Tas veicina biedru ieinteresētību, kas
  • savukārt ļauj vieglāk pielāgoties īslaicīgām ekonomiskām vai citām grūtībām. Jebkurā gadījumā KS mērķis ir nevis gūt labumu no biedru saražotās produkcijas realizācijas, bet dot viņiem attīstības iespējas.
  • Kooperācija ir ilgtermiņa attiecības starp lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju vai meža īpašnieku un kooperatīvu. Lai tiktu nodrošinātas ilgtermiņa attiecības, biedram jāuzticas kooperatīva vadībai. Biedru piederības sajūtas radīšana ir kooperatīva vadītāja un darbinieku viens no galvenajiem uzdevumiem.

Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sekmīgai darbībai - veiksmīga vadība. Lai nodrošinātu veiksmīgu lauksaimniecības vai mežsaimniecības KS attīstību, nepieciešams algots vadītājs. Taču prakse rāda, ka kooperatīvu dibināšanas sākuma stadijā, tā biedri nav gatavi atvēlēt finansējumu vadītāja algošanai un paši dalīti mēģina uzņemties vadības funkciju nodrošināšanu. Bieži vien biedru laika un vadības prasmju trūkuma dēļ izaugsme šādās KS nenotiek un novērojama ilgtermiņa stagnācija.