KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

5.2.Biedru interešu aizsardzība

Biedru interešu aizsardzība var norisināties dažādos veidos:

  • pirmkārt, biedram ir tiesības būt informētam par KS reorganizāciju. Proti, biedriem ir tiesības iepazīties ar visiem reorganizācijas dokumentiem, kuru sagatavošana izriet no KSL (t.i. gan reorganizācijas līguma projektu, reorganizācijas prospektu, finanšu informāciju). Tāpat biedru sapulcē, kurā tiek lemts par KS reorganizāciju, biedrs ir tiesīgs saņemt paskaidrojumus no KS valdes jautājumos saistībā ar reorganizāciju;
  • otrkārt, biedriem var būt tiesības apstrīdēt biedru sapulces lēmumu par KS reorganizāciju;
  • treškārt, biedri var prasīt paju atmaksu paātrinātā kārtībā.

KS biedriem ir tiesības apstrīdēt KS biedru kopsapulces pieņemto lēmumu par reorganizāciju. Saskaņā ar KSL 98.pantu biedrs ir tiesīgs celt prasību tiesā, lūdzot atzīt reorganizācijas lēmumu par spēkā neesošu, ja tas pieņemts, pārkāpjot likumu vai KS statūtus. Šādas tiesības biedrs var izmantot trīs mēnešu laikā pēc oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētā paziņojuma par reorganizācijas lēmuma pieņemšanu, kas adresēts KS kreditoriem.

Pārāk zems apmaiņas koeficients nav pamats lēmuma par reorganizāciju atzīšanai par spēkā neesošu. Gadījumā, ja noteikts pārāk zems paju apmaiņas koeficients, pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās KS biedriem ir tiesības no iegūstošās KS prasīt vienreizēju papildu samaksu (KSL 98.panta piektā un sestā daļa).

JĀŅEM VĒRĀ!
Paju paātrināta atmaksas kārtība ir KSL noteikta speciāla tiesība tiem biedriem, kas aktīvi iestājušies pret KS reorganizāciju (biedru sapulcē ir balsojuši pret reorganizāciju vai gadījumā, ja biedru sapulci aizstāj pārstāvju sapulce, informējuši KS, ka tie neatbalsta pārstāvju sapulces pieņemto lēmumu par reorganizāciju). Atbilstoši KSL 105.panta pirmajai daļai biedrs, kurš nepiekrīt reorganizācijai, ir tiesīgs prasīt paju izmaksu.

        

Atšķirībā no parastās biedra izstāšanās kārtības reorganizācijas gadījumā ir paredzēti īsāki termiņi paju izmaksai. Ja biedrs nav piekritis reorganizācijai, tas ir tiesīgs divu mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža prasīt, lai KS izmaksā viņa veikto ieguldījumu pamatkapitālā. KS ir pienākums pajas izmaksāt trīs mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās. Atšķirībā no vispārējās kārtības, kas nosaka biedra veikto ieguldījumu atmaksu, reorganizācijas gadījumā neatkarīgi no biedra kopējā ieguldījuma apjoma KS nav tiesīga pagarināt izmaksas termiņu. Šāds saīsinātais paju izmaksu termiņš noteikts, jo reorganizācijas rezultātā biedrs pret viņa gribu var kļūt par biedru KS, kurā viņš nav vēlējies būt (balsojis pret reorganizāciju).

JĀŅEM VĒRĀ!
KS pārveidošanas gadījumā biedrs, kas nepiekrīt reorganizācijai, ir tiesīgs prasīt, lai iegūstošā kapitālsabiedrība atpērk viņa daļas (akcijas) atbilstoši Komerclikuma 353.panta noteikumiem.

 

Tas nozīmē, ka pārveidošanas gadījumā biedram izmaksā nevis sākotnējo ieguldījumu KS pamatkapitālā, bet gan likvidācijas kvotu - tādu summu, ko dalībnieks (akcionārs) iegūtu, sadalot KS mantu likvidācijas gadījumā. Atšķirīgs regulējums pārveidošanas gadījumā noteikts, ņemot vērā, ka iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var pārdot savas daļas (akcijas) nevis tikai par nominālvērtību, bet gan par tirgus vērtību. Līdz ar to būtu bezjēdzīgi noteikt tiesības saņemt atpakaļ sākotnējo ieguldījumu, ja pēc pārveidošanas dalībnieks var realizēt daļas (akcijas) par tirgus vērtību.