KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

5.1.Kreditoru interešu aizsardzība

Veicot reorganizāciju, viena no reorganizācijā iesaistītajām KS nodod tās saimnieciskajā darbībā izmantojamās lietas (aktīvus) un saistības (pasīvus) citai KS. Reorganizācijas rezultātā kreditoriem palielinās risks, kas saistīts ar reorganizācijā iesaistīto KS spēju izpildīt savas iepriekš uzņemtās saistības attiecībā pret kreditoriem. Piemēram, apvienošanās gadījumā pievienojamās KS kreditoriem palielinās risks gadījumos, kad iegūstošās KS saistības pārsniedz pievienojamās KS aktīvus, savukārt iegūstošās KS kreditoriem – gadījumos, kad pievienojamās KS saistības pārsniedz iegūstošās sabiedrības aktīvus.

JĀŅEM VĒRĀ!
KSL paredz kreditoru aizsardzības pasākumus līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim.

 

Ir iespējams nodalīt divu veidu pasākumus kreditoru interešu aizsardzībai:

  • Pirmkārt, reorganizācijā iesaistītajām KS ir jāveic kreditorus informējoši pasākumi;
  • Otrkārt, kreditori var izmantot ar prasījumu nodrošināšanu saistītos aizsardzības līdzekļus.

Atbilstoši KSL 97.pantam 15 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par reorganizāciju, katra reorganizācijas procesā iesaistītā KS publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju. Kreditori savu interešu aizsardzības nolūkā ir tiesīgi lūgt prasījumu nodrošinājumu. KSL 97.panta otrā daļa paredz, ka pievienojamā KS nodrošina kreditora prasījumu, ja kreditors to prasa un ja šis prasījums pieteikts paziņojumā noteiktajā termiņā, kas attiecīgi nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas. Savukārt iegūstošās KS kreditors var prasīt sava prasījuma nodrošināšanu tikai tad, ja pierāda, ka reorganizācija apdraud viņa prasījuma apmierināšanu (KSL 97.panta trešā daļa). Nodrošinātais kreditors var prasīt nodrošinājumu tikai parāda nenodrošinātās daļas apmērā. Par kreditora prasījumu nodrošinājumu var kalpot, piemēram, ķīla vai galvojums

Ņemot vērā, ka KS gadījumā kreditoru aizsardzība kopumā ir zemāka nekā kapitālsabiedrību gadījumā, kreditoru aizsardzības pasākumi netiek attiecināti uz KS pārveidošanas procesu. KS pārtopot par SIA, kreditori iegūst tikai papildu aizsardzības mehānismus, kas raksturīgi kapitālsabiedrībām (piemēram, būs fiksēts konkrēts pamatkapitāla lielums un piemērosies regulējums par kreditoru aizsardzību pamatkapitāla samazināšanas gadījumā). KSL 99.panta pirmā daļa neļauj reorganizācijas pieteikumu iesniegt Uzņēmumu reģistram ātrāk par trim mēnešiem. Šādā gadījumā nav pamata pie pieteikuma Uzņēmumu reģistram apliecināt, ka visu kreditoru prasījumi ir nodrošināti vai apmierināti, jo pārveidošanas gadījumā šādi kreditoru aizsardzības pasākumi nemaz netiek veikti.