KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.Reorganizācijas reģistrācija un spēkā stāšanās

Reorganizācija uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra žurnālā (pārveidošanas gadījumā — arī komercreģistrā) izdarīti ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām KS (pārveidošanas gadījumā – arī kapitālsabiedrību). Ar spēkā stāšanās brīdi pievienojamās vai sadalāmās KS manta uzskatāma par pārgājušu iegūstošās KS īpašumā (KSL 102.panta otrā daļa).  Tāpat ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi iegūstošās KS pārņem to visu citu reorganizācijā iesaistīto KS tiesības un saistības, kuras beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Spēkā stājusies KS reorganizācija nevar tikt pasludināta par spēkā neesošu. Proti, reorganizāciju pēc tā spēkā stāšanās nevar apstrīdēt tiesā.

Reorganizāciju var apstrīdēt tikai līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim. Tā kā prasībā par KS reorganizācijas lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu atbildētāja ir pati KS, prasība sniedzama vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc KS juridiskās adreses (skat. Civilprocesa likuma 26.panta otro daļu).

 

Piezīme:
Prasības celšana saistībā ar KS reorganizācijas lēmuma apstrīdēšanu ceļama triju mēnešu laikā brīža, kad publicēts kreditoriem adresēts paziņojums par reorganizācijas lēmuma pieņemšanu un kreditoru aizsardzības pasākumu īstenošanu. Tā kā pieteikums Uzņēmumu reģistram iesniedzams ne agrāk kā trīs mēnešu laikā pēc kreditoriem paredzētā paziņojuma publicēšanas brīža, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram, jau ir zināms, vai kāds no biedriem ir izmantojis savas tiesības apstrīdēt reorganizācijas lēmumu.

 

Ja biedrs iesniedzis prasību tiesā par reorganizācijas lēmuma apstrīdēšanu šī trīs mēnešu apstrīdēšanas termiņa beigās, biedram būtu ieteicams vienlaikus informēt KS valdi par šāda pieteikuma iesniegšanu. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka valde iesniegs pieteikumu Uzņēmumu reģistram un reorganizācija stāsies spēkā, lai arī tiesa būs ierosinājusi tiesvedību. Kā minēts iepriekš, pieteikums Uzņēmumu reģistram par reorganizācijas reģistrēšanu iesniedzams tikai pēc tam, kad ir beidzies trīs mēnešu termiņš reorganizācijas apstrīdēšanai un kura sākuma punkts ir kreditoriem adresētais paziņojums. Tā kā pārveidošana kā reorganizācijas veids nevar atstāt negatīvas sekas attiecībā uz pārveidojamās KS kreditoriem, pārveidošanas gadījumā nav pienākuma publicēt kreditoriem adresētu paziņojumu. Tas attiecīgi nozīmē, ka gadījumā, ja tiek veikta KS pārveidošana, KSL tieši neparedz atskaites punktu termiņam attiecībā uz biedru kopsapulces lēmuma apstrīdēšanu. Šādā situācijā vienīgais atskaites brīdis var būt biedru kopsapulces vai pārstāvju sapulces lēmums par reorganizāciju. Tā kā pārveidošanās gadījumā nav šī kreditoriem adresētā paziņojuma, lai mazinātu riskus, ko rada biedru tiesību aizskārums, valdei būtu ieteicams tūlīt ar reorganizācijas lēmuma pieņemšanu informēt visus biedrus (jo īpašu biedru kopsapulcē klāt neesošos biedrus) par pieņemto lēmumu.