KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

3.Reorganizācijas lēmums

JĀŅEM VĒRĀ!
Reorganizācijas lēmuma pieņemšanas process var tikt iedalīts divās daļās – lēmumam par reorganizāciju nepieciešamās informācijas nodrošināšana un biedru kopsapulces (pārstāvju sapulces) lēmums par reorganizāciju.

              

Lai pieņemtu lēmumu par reorganizāciju, reorganizācijā iesaistīto KS biedriem ir nepieciešama objektīva informācija par reorganizācijas ietekmi uz reorganizācijā iesaistītajām KS, tās biedriem un citām ieinteresētajām personām.

 

Piezīme:
Papildus reorganizācijas prospektam biedriem ir jābūt iespējai iepazīties ar neatkarīga eksperta sagatavotu ziņojumu (revidenta atzinumu) par reorganizācijas līguma projektu, visu reorganizācijā iesaistīto KS gada pārskatiem par pēdējiem trim pārskata gadiem, kā arī ar KS saimnieciskās darbības pārskatiem, ja iepriekšējais gada pārskats apstiprināts vēlāk nekā sešus mēnešus pēc KSL 90.panta trešajā daļā minētā paziņojuma Uzņēmumu reģistram par reorganizācijas uzsākšanu.

 

KSL noteikts, ka biedru sapulce var lemt par reorganizāciju ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad ir izsludinātas ziņas par reorganizācijas uzsākšanu. Tādējādi biedriem ir dots garāks termiņš, lai iepazītos ar biedru sapulcē lemjamo jautājumu. KSL papildus nosaka, ka  ne vēlāk kā mēnesi līdz dienai, kad paredzēta biedru kopsapulce par līguma apstiprināšanu, visiem biedriem ir tiesības iepazīties ar līguma projektu, prospektu (ja tāds sagatavojams); revidenta atzinumu (ja tāds sagatavojams); visu reorganizācijā iesaistīto KS gada pārskatiem par pēdējiem trim pārskata gadiem; kā arī KS saimnieciskās darbības pārskatu (ja tāds sagatavojams).

KSL 95.panta otrajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja sakarā ar reorganizāciju izdarāmi statūtu grozījumi, tos apstiprina vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju. No KS saplūšanas (KSL 106.panta otrā daļa), KS sadalīšanas (KSL 107.panta trešā daļa) un KS pārveidošanas (KSL 108.panta trešā daļa) speciālajiem noteikumiem izriet, ka gadījumā, ja KS reorganizācijas rezultātā tiek dibināta jauna KS vai pārveidošanas gadījumā – kapitālsabiedrība, tad esošie biedri lemj par jaundibināmās sabiedrības statūtiem. Nav iespējams pieņemt reorganizācijas lēmumu, ja biedru sapulce nespēj vienoties par statūtu grozījumiem vai reorganizācijas rezultātā jaundibināmās KS statūtiem.

JĀŅEM VĒRĀ!
Lēmumu par KS sabiedrības reorganizāciju pieņem, ja par to balso ne mazāk par trim ceturtdaļām no sapulcē klātesošo biedru, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

           

KSL paredz tiesības KS statūtos noteikt, ka biedru sapulci aizstāj pārstāvju sapulce. Tas nozīmē, ka arī lēmumu par KS reorganizāciju var pieņemt arī pārstāvju sapulce. Tā kā KS reorganizācija ir svarīgs jautājums, KSL paredz īpašu regulējumu attiecībā uz biedru interešu aizsardzību. Atbilstoši KSL 95. panta astotajai daļai mēneša laikā no pārstāvju sapulces lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas katram biedram ir tiesības informēt KS, ka tas nepiekrīt reorganizācijai. Ja vismaz viena ceturtdaļa no visiem balsstiesīgajiem biedriem informē, ka nepiekrīt reorganizācijai, pārstāvju sapulcē pieņemtais lēmums uzskatāms par spēkā neesošu. Šāds biedru skaits noteikts, ņemot vērā, ka svarīgu lēmumu pieņemšanai nepieciešamas vismaz trīs ceturtdaļas no nodotajām balsīm. Tātad viena ceturtdaļa biedru varētu nobloķēt šāda reorganizācijas lēmuma pieņemšanu pat tad, ja visi balsstiesīgie biedri piedalītos biedru kopsapulcē, kur tiek lemts par KS reorganizāciju. Ja pārstāvju sapulces lēmums ir atzīstams par spēkā neesošu, KS par to publicē paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Tādējādi situācijā, ja pārstāvju sapulce ir pieņēmusi lēmumu par KS reorganizāciju, lēmums par reorganizāciju stājas spēkā tikai tad, ja mēneša laikā no reorganizācijas lēmuma pieņemšanas brīža vismaz viena ceturtdaļa no balsstiesīgajiem biedriem nav iebildusi pret KS reorganizāciju.