KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.Reorganizācijas prospekts

JĀŅEM VĒRĀ!
Atbilstoši KSL 91.pantam katrai reorganizācijā iesaistītajai KS ir pienākums sagatavot reorganizācijas prospektu, t. i., dokumentu, kura mērķis ir skaidrot reorganizācijas līguma noteikumus, reorganizācijas tiesiskos un saimnieciskos aspektus.

 

KSL īpaši uzsver pienākumu reorganizācijas prospektā skaidrot paju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu. Lai arī minētā informācija ir viens no reorganizācijas līguma noteikumiem, kuri reorganizācijas prospektā ir jāskaidro, tomēr šāds viena reorganizācijas līguma noteikuma izcēlums noteikti paskaidro šī reorganizācijas līguma noteikuma ietekmi uz pašiem biedriem. Proti, tieši paju apmaiņas koeficients un piemaksa atstāj tiešu finansiālo ietekmi uz pašiem biedriem, tāpēc šī reorganizācijas līguma noteikuma skaidrošana ir īpaši nepieciešama, lai biedrs varētu pieņemt pamatotu lēmumu KS reorganizācijas kontekstā.

 

Piezīme:
Reorganizācijas prospektā būtu plašāk jāapraksta un jāskaidro reorganizācijas līguma noteikumi. Lai arī informācija, kas iekļauta reorganizācijas prospektā, varētu būt saistoša KS kreditoriem un citām ieinteresētajām personām, tomēr minētā dokumenta adresāts ir tieši biedri, un citām ieinteresētajām personām šis dokuments varētu nebūt nemaz pieejams.

 

Par to, ka biedri ir galvenais reorganizācijas prospekta adresāts, liecina arī KSL paredzētā iespēja nesagatavot reorganizācijas prospektu, ja tam piekrīt visi KS biedri. Ja reorganizācijā ir iesaistītas vairākas KS, katras reorganizācijā iesaistītās KS biedri lemj par prospekta sagatavošanas nepieciešamību. Līdz ar to ir iespējams, ka gadījumā, ja apvienojas divas KS, vienas KS biedri var uzskatīt, ka reorganizācijas lēmuma pieņemšana nav iespējama bez prospekta sagatavošanas, kamēr otras reorganizācijā iesaistītās KS biedri var uzskatīt, ka reorganizācijas prospekta sagatavošana nav nepieciešama. Lai arī KSL īpaši uzsvērtas tiesības visām reorganizācijā iesaistītajām KS sagatavot kopēju prospektu, tomēr priekšrocības, ko rada šāda norma, ir samērā niecīgas. Kopīga prospekta sagatavošana vairāk izpaužas kā tiesības fiziski vienā dokumentā iekļaut divus reorganizācijas prospektus. Kopīga prospekta sagatavošana nesamazina atklājamās informācijas apjomu par katru reorganizācijā iesaistīto KS.