Projekti

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts "Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide" (projekts Nr.18-00-A01612-000018)

04.02.2019
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts

Projekta mērķis

 

Izveidot elektroniskajā vidē pieejamu universālu lauku saimniecību pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību lauku saimniecību vadītāji, izmantojot saimniecības datus, regulāri varētu izvērtēt saimnieciskās darbības rādītājus, plānot ražošanas norisi, modelēt attīstības scenārijus, sekot līdzi finanšu prognozēm, veikt elektronisku dokumentu apriti ar citām institūcijām un pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus.

Projekta apraksts

LLKA piedalās kā sadarbības partneris Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra realizētajā projektā "Lauku saimniecību pārvaldības sistēma".

Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:

 • Noskaidrots lauksaimnieku viedoklis un vēlmes attiecībā uz saimniecības pārvaldības procesa efektīvu veikšanu.
 • Izmantojot izstrādātās metodikas, izveidoti tehnoloģiskie modeļi un pārvaldības, integrācijas moduļi, kas pārveidoti algoritmos. Programmēta saimniecību pārvaldības sistēma, kas ir lauksaimniekiem intuitīvi lietojama.
 • Lauksaimnieki, konsultanti un citas saimniecību pārvaldībā ieinteresētas personas ir informētas par jaunizveidoto sistēmu un tajā veicamajām darbībām, un prot to lietot. Veicināta projekta un finansējuma avota atpazīstamība.
 • Veiksmīgi ieviests projekts, laikā iesniegti projekta pārskati, izpildītas saistības pret finansējuma devēju, sadarbības veicināšana starp partneriem un iesaistītajām institūcijām.
 • Publicitātes un mārketinga pasākumi, t.sk. mācības par izveidotās saimniecību pārvaldības sistēmas lietošanu un funkcionalitāti.

Plašākai informācijai sazinieties ar Lindu Uzkalni, tel.+371 29118615, e-pasts: linda.uzkalne@llka.lv.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri

 • Latvijas Lauksaimniecu012bbas kooperatu012bvu asociu0101cija
 • Latvijas Lauksaimniecu012bbas universitu0101te
 • Latvijas Zemnieku federu0101cija
 • Lauksaimniecu012bbas pakalpojumu kooperatu012bvu0101 sabiedru012bba ``LATRAPS``
 • Gau013cas liellopu audzu0113tu0101ju biedru012bba
 • Latvijas biolou0123isku0101s lauksaimniecu012bbas asociu0101cija
 • Agroresursu un ekonomikas institu016bts
 • Jelgavas novada Drou0161pru0101tes zemnieku saimniecu012bba ``GAIDAS``
 • Sabiedru012bba ar ierobeu017eotu atbildu012bbu u201cLekstes upenesu201d
 • Sabiedru012bba ar ierobeu017eotu atbildu012bbu u201cMilkosa``
 • Tukuma rajona Irlavas pagasta zemnieku saimniecu012bba u201cLEJAS RIEPJIu201d
 • Mu0113trienas pagasta zemnieku saimniecu012bba ``PRIEu017dUKALNS``
 • Vu012btiu0146u pagasta zemnieku saimniecu012bba ``IMANTAS``
 • Murmastienes pagasta I.Grudula zemnieku saimniecu012bba ``KRu016aKu013bI``

Projekta darbības laiks

01.01.2019.-30.06.2023

Projekta budžets

449 700,00 EUR

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem ar atbalsta intensitāti 90%.