Noderīga informācija

Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

23.10.2019 Drukāt

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē").

Atbalsta pretendents

  • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi;
  • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un pamatizejvielu nodrošinājums;
  • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Atbalsta intensitāte

30-50% no attiecināmajām izmaksām (atkarībā no projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm).

Atbalstāmās aktivitātes

  • Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
  • Pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

- jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;

- būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

- būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

- būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

- jaunu būvmateriālu iegādei, ja par būvmateriālu iegādi veikta atbilstoša iepirkuma procedūra, iesniegti atbilstoši būvniecības dokumentu un ja būvdarbus veic trešajās personas.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"". Noteikumi pieejami šeit.
 
Papildus informācija pieejama arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
 
Pieteikšanās termiņš
 
Tiek izsludināta pieteikšanās kārta.