Noderīga informācija

Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

23.10.2019 Drukāt

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”).

Atbalsta pretendents

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

Atbalsta intensitāte

25-50% no attiecināmajām izmaksām (atkarībā no projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm).

Atbalstāmās aktivitātes

  • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
  • nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

- jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām;

- būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

- būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

- būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"". Noteikumi pieejami šeit.
 
Papildus informācija pieejama arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
 
Pieteikšanās termiņš
 
Tiek izsludināta pieteikšanās kārta.
 
Finansējums
 
Kooperatīvajām sabiedrībām ir nodalīta atsevišķa aploksne, līdz ar to kooperatīvu iesniegtie projekti netiek vērtēti kopā ar lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju projektiem.