Noderīga informācija

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (mājražotāju)

23.10.2019 Drukāt

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (turpmāk - Noteikumi) apakšsadaļu "VI2. Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām".

Atbalsta pretendents

Atbalstu piešķir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, ja tās atbilst Noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Atbalsta apjoms

Atbalstu saņem kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Atbalstāmās aktivitātes

 • darba algas, tajā skaitā nodokļu samaksa;
 • biroja telpu īre, remonts un mēbeļu iegāde;
 • biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegāde;
 • ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegāde;
 • transporta un sakaru izmaksas, izņemot transportlīdzekļu iegādi.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalstu var saņemt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura atbilst šādiem kritērijiem:
 
1) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība apvieno vismaz 10 šādus biedrus:
 • vismaz 20 procentus no kopējā biedru skaita – produktu ražotājus, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējuši ražošanu mājas apstākļos (mājražotāji) un kas produkcijas ražošanai pārsvarā izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri atrodas ne tālāk par 300 kilometriem no produkcijas ražotāja;
 • vismaz 25 procentus no kopējā biedru skaita – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētus vai atzītus pārtikas uzņēmumus, kas produkcijas ražošanā pārsvarā izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus;
 • Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktās mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas produkcijas ražošanā izmanto produktus no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem, dravām vai no savvaļā esošajiem augiem;
 • alus ražotājus, kam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts patstāvīgās mazās alus darītavas statuss un kas produkcijas ražošanā izmanto produktus no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem, dravām vai no savvaļā esošajiem augiem;
 • lauksaimniecības produktu ražotājus;
 • amatniekus.
2) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība realizē biedru saražotos pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus, alu un lauksaimniecības produktus, ievērojot pārtikas apritei saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī amatniecības izstrādājumus.
 
3) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības minimālais preču un pakalpojumu apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 10 000 euro. Minimālā preču un pakalpojumu apgrozījumā neiekļauj darījumu vērtību, ko veido iepirktie amatniecības izstrādājumi, kā arī biedriem pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi, kuri nepieciešami šīs produkcijas izgatavošanai.
 
4) preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 65 procentiem no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā taksācijas gadā. Apgrozījumā starp sabiedrību un tās biedriem neiekļauj darījumu vērtību, ko veido iepirktie amatniecības izstrādājumi, kā arī biedriem pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi, kuri nepieciešami šīs produkcijas izgatavošanai;
 
5) preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā taksācijas gadā;
 
6) iesnieguma iesniegšanas dienā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro.
 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu veido:
 • ieņēmumi no precēm, kas pārdotas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem un personām, kuras nav lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedri, un kas nepieciešamas produkcijas ražošanai;
 • ieņēmumi no pakalpojumiem, kas sniegti lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem un personām, kuras nav lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedri, un kas nepieciešami produkcijas ražošanai un laišanai tirgū;
 • no sabiedrības biedriem un personām, kuras nav sabiedrības biedri, realizācijai iepirktās saražotās produkcijas iepirkuma cena.
Pakalpojums starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem ir produkcijas ražošanai un kopīgai laišanai tirgū nepieciešams pakalpojums (izņemot finanšu un juridisko pakalpojumu), ko sabiedrība sniedz saviem biedriem.
 
Lai saņemtu atbalstu, atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība papildus Lauku atbalsta dienestā iesniedzamajiem dokumentiem pirmajā gadā izstrādā biznesa plānu pieciem gadiem, kuru saskaņo ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA). LLKA ir atbildīga par biznesa plāna ieviešanas uzraudzību.   
 
Ministru kabineta noteikumi
 
Atbalsta saņemšanas noteikumus regulē 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" apakšsadaļa "VI2. Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām". Noteikumi pieejami šeit.
 
Dokumenti atskaitei par biznesa plāna ieviešanu