Noderīga informācija

Atbalsts augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

09.02.2021 Drukāt

Atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2017.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" (turpmāk - Noteikumi).

Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū. Ražotāju organizācija pasākuma izpratnē ir kooperatīvs ar ne mazāk kā piecu ražotāju apvienību, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija. Pasākuma ietvaros ražotāju organizācija īsteno Darbības programmu.
 
Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsts
 
ES finansiālā palīdzība ir vienāda ar 50 % no faktiskajiem darbības fonda izdevumiem, nepārsniedzot 4,1 % no katras ražotāju organizācijas vai to apvienības pārdotās produkcijas vērtības uz ko tai piešķirta atzīšana.
 
Atbalsta pretendents
 
Atbalsta pretendents ir kooperatīvā sabiedrība, kura izpildījusi noteiktos kritērijus un saņēmusi atzīšanu saskaņā ar Noteikumiem.
 
Atbalstāmās aktivitātes
 
Atbalstu kooperatīvās sabiedrības apstiprināto darbības programmu īstenošanai un tajās noteikto mērķu sasniegšanai piešķir šādiem pasākumiem:
  • ražošanas plānošanai;
  • attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai;
  • attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komerciālās vērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai;
  • pētniecībai un eksperimentālai ražošanai;
  • apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai;
  • krīžu novēršanai un pārvarēšanai;
  • vides aizsardzības pasākumiem un videi labvēlīgām ražošanas metodēm.

Pieteikšanās procedūra

Pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) ražotāju organizācijas (RO) atzīšanas iesniegumu un biedru vienošanās protokola kopiju par dalību RO → LAD pieņem lēmumu par RO atzīšanu līdz 4 mēnešiem → Atzīta RO līdz 15.septembrim iesniedz LAD darbības programmu apstiprināšanai un informāciju par plānoto darbības fonda apmēru. → LAD pieņem/ noraida lēmumu par RO darbības programmu līdz   15.decembrim → RO īsteno darbības programmu (trīs līdz pieci gadi) gada periodos  no 1.janvāra līdz 31.decembrim → Pieteikumu uz atbalstu RO iesniedz LAD līdz 15.februārim pēc darbības programmas īstenošanas gada.