Noderīga informācija

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

23.10.2019 Drukāt

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" apakšsadaļu "VI1. Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām". 

Atbalsta pretendents

Atbalstu var saņemt pretendents, kam kārtējā gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu ir piešķirts atbilstīgas lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statuss, ja tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms 2012. gada 1. janvāra.

Atbalsta apjoms

Atbalstu saņem kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Atbalstāmās aktivitātes

  • ražošanas (tai skaitā noliktavu) un biroja telpu īre, remonts un mēbeļu iegāde;
  • biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegāde;
  • ražošanas iekārtu, specializēto transportlīdzekļu aprīkojuma un laboratoriju aprīkojuma iegāde;
  • laboratorisko izmeklējumu izmaksas;
  • transporta un sakaru izmaksas (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 euro, bet mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums – 40 000 euro (rēķinot atbilstoši biedru skaitam, kuriem ir bijis preču un pakalpojumu apgrozījums ar sabiedrību).

Lai saņemtu atbalstu, atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība papildus Lauku atbalsta dienestā iesniedzamajiem dokumentiem pirmajā gadā izstrādā biznesa plānu pieciem gadiem, kuru saskaņo ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA). LLKA ir atbildīga par biznesa plāna ieviešanas uzraudzību.   
 
Ministru kabineta noteikumi
 
Atbalsta saņemšanas noteikumus regulē 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" apakšsadaļa "VI1. Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām". Noteikumi pieejami šeit.
 
Dokumenti atskaitei par biznesa plāna ieviešanu