Aktualitātes

Top valsts atbalsta kārtība par 2018.gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem

25.02.2019 Drukāt
Top valsts atbalsta kārtība par 2018.gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem

Zemkopības ministrija šobrīd apstiprināšanai virza Ministru kabineta noteikumu projektu, kurā ir izstrādāta valsts atbalsta kārtība par 2018.gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem. Plānotais valsts atbalsts šim mērķim ir paredzēts 4 427 733,00 EUR apmērā.

Lai lauksaimniekiem mazinātu 2018.gada sausuma radītos zaudējumus, par noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018.gada sausuma dēļ cietušajiem sējumiem un stādījumiem”.

To kultūraugu saraksts, par kuru aizņemtajām platībām piešķirams valsts atbalsts, noteikts, ņemot vērā kultūraugu ražas samazinājumu 2018.gada sausuma ietekmes dēļ.

Valsts atbalsts netiks piešķirts par kukurūzas un kartupeļu platībām, jo šīm aramzemes kultūrām netika konstatēti sausuma ietekmes dēļ radīti zaudējumi.

Valsts atbalstu paredzēts piešķirt par 2018.gadā vienotajā iesniegumā (kas iesniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 13.punktu) deklarētajām noteiktu kultūraugu (saraksts ir noteikts noteikumu pielikumā) platībām, kas tika atzītas par atbalsttiesīgām vienotajam platības maksājumam un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam.

Atbalsta likme par hektāru tiks aprēķināta, pieejamo finansējumu dalot ar 2018.gadā deklarētajām platībām saskaņā ar kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu sarakstu, ja tās ir atzītas par atbalsttiesīgām vienotajam platības maksājumam un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam.

Atgādinām, ka saskaņā ar Krīzes vadības padomes 2018.gada 26.jūnija ārkārtas sēdes protokolu Nr.1 tika atzīts, ka 2018.gada pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa.