Aktualitātes

Mazām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām līdz š.g. 20.septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz piecu gadu biznesa plāni

31.08.2021 Drukāt
Mazām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām līdz š.g. 20.septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz piecu gadu biznesa plāni

Lai nodrošinātu sadarbības formu attīstību, stiprinātu mazo un vidējo lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību tirgus varu, kā arī administratīvo un ekonomisko kapacitāti, līdz š.g. 20.septembrim mazām un vidējām kooperatīvajām sabiedrībām jāiesniedz biznesa plāni atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”” VI3.nodaļā “Atbalsts mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību attīstībai” sniegtajiem nosacījumiem.

Atbalstu piešķir tādai atbilstīgai kooperatīvai sabiedrībai, kura 2021.gadā ieguvusi atbilstības statusu un kurai 2020.gadā lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru nepārsniedza 60 000 euro. Šādi apgrozījuma griesti noteikti, jo arī Lauku attīstības programmā par mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem tiek uzskatīti tādi, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 000 euro. 

Atbalstu piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz 20 000 euro biznesa plāna 2021.–2025.gadam kvantitatīvo un kvalitatīvo attīstības rādītāju izpildei, un to aprēķina atbilstoši sasniedzamo attīstības rādītāju biznesa plānā paredzētajam izpildes apjomam.

Atbalsts attiecināmajām izmaksām pamatots un ir tieši saistīts ar biznesa plānā noteikto kvantitatīvo un kvalitatīvo attīstības rādītāju sasniegšanu.

Noteikumos ir noteikti seši kvantitatīvie attīstības rādītāji, kas paredz biedru skaita, apgrozījuma, realizētās produkcijas apjoma, biedru ar sabiedrības starpniecību realizētās produkcijas īpatsvara pieaugumu, apgrozījuma ar vienu biedru palielinājumu, kā arī pārstrādātās produkcijas apjoma vai apmēra kāpināšanu ne vēlāk kā 2025.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu. Šie kritēriji ir tieši saistīti ar kooperatīvās sabiedrības produkcijas apgrozījuma kāpināšanu attiecībā gan uz kooperatīvo sabiedrību kopumā, gan uz katru biedru.

Tāpat noteikumos ir noteikti seši kvalitatīvie attīstības rādītāji. Tajos ietverts tāds rādītājs kā jauna pakalpojuma ieviešana biedriem – tas saistīts ar biedru efektivitātes palielināšanu un sadarbības tālāku stiprināšanu. Sabiedrības vadītāja un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un sabiedrības biedru izglītošana kā kritēriji tiek izvirzīti tāpēc, ka ir vērsti uz kooperatīvās sabiedrības attīstību ilgtermiņā, paaugstinot gan kooperatīva administrācijas, gan biedru zināšanu līmeni par dažādiem praktiskiem, kā arī ar kooperatīvu turpmāku attīstību saistītiem jautājumiem. Jauna digitālā risinājuma ieviešana atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības darbības un efektivitātes uzlabošanai ir kritērijs, kas saistīts ar jaunu mūsdienīgu metožu iekļaušanu kooperatīva ikdienā, lai palielinātu kooperatīva efektivitāti. Jauna noieta tirgus apgūšana ietver, piemēram, jauna sadarbības partnera iegūšanu, jauna eksporta tirgus atrašanu, jo tas ir būtisks faktors kooperatīvās sabiedrības ekonomisko rādītāju uzlabošanai un līdz ar to kooperatīvas sabiedrības biedru ieņēmumu palielināšanai. Produkcijas pārstrādes uzsākšana ir būtisks attīstības rādītājs, kas liecina par to, ka kooperatīvā sabiedrība uzsāk pievienotās vērtības radīšanu savu biedru saražotajai produkcijai. Šis ir ļoti nozīmīgs rādītājs, jo Latvijā lielākā daļa kooperatīvo sabiedrību nodarbojas ar izejvielas tirdzniecību, taču šī kritērija izpilde norādīs uz kooperatīvas sabiedrības nokļūšanu augstākā attīstības līmenī.

Īstenojot biznesa plānu, kooperatīvajām sabiedrībām ir iespēja attiecināmajās izmaksās iekļaut arī mārketinga, noieta veicināšanas un tirgvedības, tajā skaitā patērētāju informētības izdevumus – tirgus izpētes un konsultāciju pakalpojumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kas saistīti ar esošo, kā arī jaunu produktu laišanu tirgū un tirdzniecības veicināšanu dažādos kanālos, taču tie nedrīkst būt tieši saistīti ar eksportēto daudzumu, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām.

Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biznesa plāna īstenošanu uzraudzīs Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde.

Atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība ik gadu Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā apstiprina un Lauku atbalsta dienestā iesniedz starppārskatu par biznesa plāna izpildes gaitu un saņemtā atbalsta izlietojuma progresu un 2026.gadā sniedz gala pārskatu par biznesa plāna izpildi un atbalsta izlietojuma izdevumu tāmi.

Ja atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība 2025.gadā nesasniedz biznesa plānā iekļautos kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, Lauku atbalsta dienests veic pārrēķinu, ņemot vērā faktiski izpildītos kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, un atgūst neatbilstoši saņemto atbalsta summu.

Ja atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība kādā biznesa plāna īstenošanas gadā neiegūst atbilstības statusu, pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai 2025.gadā nav sasniegusi nevienu no biznesa plānā iekļautajiem kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, tā atmaksā visu saņemto atbalstu.