Aktualitātes

LBTU organizētajā zinātniskajā konferencē paredzēts referāts par nozaru kopdarbības projektu

09.05.2024 Drukāt
LBTU organizētajā zinātniskajā konferencē paredzēts referāts par nozaru kopdarbības projektu

Š.g. 16.-17.maijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) organizē 25.Starptautisko zinātnisko konferenci “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, kurā ar referātu par inovatīviem risinājumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā uzstāsies Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) ģenerāldirektors Rolands Feldmanis un Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Vitālijs Boļšakovs.

Pamatproblēma lauksaimniecības, ražošanas, pārstrādes un mežizstrādes dalībniekiem ir sezonālais darba raksturs, proti, darbu veikšanas periodos ir nepieciešami lieli specifiskas un dārgas tehnikas resursi un nākas saskarties ar pastāvīgu kvalificēta darbaspēka trūkumu. Savukārt, laikā, kad nav darbu veikšanas sezona, ir vērojams pretējs efekts – tehnikas dīkstāve un darba algu nodrošināšana kvalificētam darbaspēkam.

“LLKA sadarbībā ar Latvijas Loģistikas asociāciju šobrīd īsteno projektu par strapnozaru sadarbības veicināšanai ar mērķi izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus”, skaidro R.Feldmanis.

Projekta ietvaros ir uzkrāti, analizēti un modelēti dati par transporta un kravu pārvadājumu noslodzi dažādās sezonās, darba intensitātēs, ka arī analizēta transporta vienību specifikācija. Pamatojoties uz pētījumu, ir izstrādāts loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototips.

Starpnozaru pārvadājumu organizācija zinātniskā literatūrā ir maz analizēts jautājums, bet uz problēmām mežsaimniecības un lauksaimniecības pārvadājumos uzsvars vairāk pagaidām ir uz starpnozares sadarbības globālam problēmām.

Projekta ietvaros veiktajā pētījumā ir izvirzīta hipotēze, ka pārvadājumu diversifikācija starp dažādu nozaru produktiem ļauj uzlabot uzņēmuma efektivitāti.

“Ir analizēti vairāki desmiti uzņēmumu dati mežsaimniecības pārvadājumu nozarē un lauksaimniecības pārvadājumu nozarē par transportu un kravu pārvadājumu noslodzi un specifiku par četriem pilniem gadiem ieskaitot, lai iegūtu analītiskus modeļus un likumsakarības transporta uzņēmuma modeļa izstrādei”, komentē RTU vadošais pētnieks Vitālijs Boļšakovs.

Pamatojoties uz iegūtajām likumsakarībām no uzkrāto datu analīzes, ir izstrādāts transporta uzņēmuma imitācijas modelis. Veicot analīzi vairākiem eksperimentāliem scenārijiem, ir noteikts, ka lauksaimniecības piekabe vidēji varētu būt visvairāk noslogota graudu pārvadājumu sezonā, augustā un daļēji arī septembrī. Pārējā laikā tas radītu uzņēmumam neefektīvu resursu izmantošanu.

Mēnešos ar mazākiem lauksaimniecības produkcijas pārvadājumiem, vilcēja un darba spēka pastāvīgas izmaksas varētu kompensēt piekabes izmantošana mežsaimniecības produkcijas pārvadājumiem. Balstoties uz datu analīzi, un modelēšanas eksperimentāliem rezultātiem, ir pamatota starpnozaru sadarbība pārvadājumu organizācijā.

Pētījums turpinās un tā rezultāti vēl tiek aprobēti praksē, izmantojot gan jau esošos programmas prototipu, gan arī izmantojot speciāli konstruētu un uzlabotu piekabi ar kopējo sastāva masu 52 tonnas.

 

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.